پيشنهاد يوناني براي طارمي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي آقاي گل دو فصل اخير ليــگ برتر كه ابتداي فصل گذشــته هم با پيشنهادي از ليگ تركيه مواجه بود و چند صباحي را هم در اين كشــور حضور داشت اما دوباره به تيم ســابق خود بازگشت، اين روزهــا يك پيشــنهاد از يكــي از تيمهاي يوناني دارد. البته رقم اين پيشنهاد خيلي چشــمگير نيست و تنها حســن پذيرفتن آن در اين اســت كه ايــن بازيكن در اروپا بــه ميدان ميرود. طارمــي قبل از اين هم پيشنهادهايي از يونان داشت اما بعيد است ايــن بار هم جواب مثبتي به آنها بدهد مگر اينكه واقعا شرايط مالي خوبي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.