همه‌نگران ‌يها‌براي‌اعزام‌تيمي‌كه‌به‌دو‌و‌ميداني‌قهرماني‌آسيا‌م ‌يرود تك ستارهها هم نميدرخشند

كمتر‌از‌يك‌ماه‌ديگر‌رقابت‌هاي‌دووميداني‌قهرماني‌آسيا‌آغاز‌م ‌يشود‌و‌طبيعت‌تمرين‌و‌مسابقه‌مي‌گويد‌ورزشكاراني‌كه‌قرار‌است‌در‌اين‌مسابقه‌شركت‌كنند،‌ديگر‌كم‌كم‌بايد‌ آماده‌شده‌‌باشند‌اما‌آنچه‌در‌رقابت‌هاي‌انتخابي‌تيم‌ملي‌ثبت‌شد،‌در‌كنار‌خاطره‌اي‌كه‌از‌بازي‌ها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

فدراســيون دووميداني براي اينكه حــرف و حديثــي باقــي نمانــد و فردا روزي، براي انتخــاب دووميداني كاراني كه ميخواهد به قهرماني آســيا بفرستد، اســتدالل داشــته باشــد، چند روز قبل رقابتهــاي انتخابــي را برگــزار كرد اما خيلــي اتفاق ويــژه و خاصــي نيفتاد و دقيقا تعجب هم از همين اســت كه چرا اينقدر بيــن ركوردهاي دووميداني كاران نخســت انتخابي در مادههاي مختلف، با ركوردهاي تعيين شده، فاصله هست؟ آيا ركوردها ســختگيرانه انتخاب شدهاند يا ورزشــكاران رو به نزول هستند يا اينكه همانطور كه چند روز قبل محمد صميمي گايه كرد، شرايط برگزاري انتخابي خوب نبوده و نتيجه ضعف در برگزاري مسابقه است كه باعث شده تنها يك نفر از ركورد ورودي عبــور كند؟ ۳ هــزار متر با مانع، تنها مادهاي اســت كه ركورد ورودي در آن توسط حســين كيهاني ثبت شده اما در ســاير مواد اين اتفاق نيفتاده است و با اين شرايط اين پرسش را بايد به قبليها اضافه كرد كه اگر معيار انتخابي است، با توجه به شرايط به وجود آمده، چه نفراتي راهي رقابتهاي قهرماني آسيا ميشوند؟ با عبور از اين سوالهاي موردي، پرسش كان تــري هم پيش ميآيــد؛ اينكه آيا اوضاع دووميداني در رده بزرگســاالن تا اين حد به هــم ريختــه و نااميد كننده است؟

نكته ديگري كه قابل تامل است اينكه چهرههايي مثل احســان حدادي و حسن تفتيان در اين مســابقه انتخابي، نبودهاند. البته گزينش آنها تقريبا از پيش انجام شده اما حتي اين دو نفــر هم خيلي وضعيت با ثباتــي ندارند. نــه اينكه براي اعزامشــان بحثي باشد - احسان حدادی، ركوردی كه در بازیهای كشــورهای اسامی ثبت كرد برايش حساب خواهد شد اما تكليف تفتيان نامشــخص اســت- اما معني بي ثباتي در اينجا به شرايط فني اين دو نفر بر ميگردد.

يكــي كمي مصدوم اســت و ديگري هنوز خود را به شــرايط آرماني نرســانده؛ يعنــي حتي اينهايي كــه ميتوان كمي به عملكردشان در هند اميد بست نيز وضعيت روشــني ندارند. همه اينها اين نكته را باز بــه ذهن ميآورد كه اوضاع خوب نيســت و در اين شــرايط بايد ديد فدراســيون چه برنامهاي دارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.