بسكتباليست ایراني– فرانسوي تيم ملي: جوان هستم و به تجربه نياز دارم دوست دارم در اسپانيا و يونان بازي كنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي بسكتبال در اردوي اخيرش كه حاال به ســفر چين رسيده، يك عضو جديد داشــت. يك ايرانــي دو رگه كه فرانســوي هم هست و ســال گذشته را هم در ليگ انگليس بازي كرده اســت. نويد نيكتاش با عملكرد خوبي كه از خود در اين ليگ نشان داد، مهران حاتمي را مجاب كرد تا او را دعوت كند.

دعوتــي كه حاال منجــر به انتخاب او و رســيدنش به پيراهن تيم ملي شده اســت. نيكتاش البته سال گذشته هم با تيم دانشــجويان ايران در رقابتهايي به ميزباني بلژيك حضور داشــت و سپس در تمرينات دانشگاه آزاد و تيم ملي هم شركت كرد اما نتوانست در آن زمان نظر كادر فنــي را به خود جلب كند. حاال اما شرايطش به حدي رسيده كه در ليست سيزده نفره نهايي حاتمي براي ديدارهاي دوستانه با چين جاي گرفته است.

او درباره اين اتفاق اينطور اظهارنظر ميكند: «خيلي خوشحال هستم. ابتدا از اين خوشحال هستم كه به ايران آمدم و توانستم در تيم ملي باشم. اتفاق بزرگي براي من بود و از روز اول تمام تاشم را كردم تا بتوانم خودم را نشــان بدهم. با اينكه زمان خيلي كمــي در اختيار تيم ملي بود امــا همه بازيكنان تاش كردند و تمرينهــاي خوبي داشــتيم. من نيز اميدوار بودم كه نظــر كادرفني را جلب كنم كه اين اتفاق افتاد و براي مسابقات چين انتخاب شدم. اميدوارم حاال بتوانم در چين نيز عملكرد خوبي داشته باشم. واقعا حس خوبــي دارم و اميدوارم همه چيز خوب پيش برود.»

نيكتاش اولين دورگهاي نيســت كه وارد بسكتبال ايران شــده. بازيكنهاي ديگري هــم قبل از او بودنــد اما هرگز به موفقيت چنداني نرســيدند. او در اين باره ميگويد: «من چند بازيكني كه مد نظر شماست را ميشناختم. مثا يونس اللهزاده از دوســتان من اســت و به من گفت كه بســكتبال ايران ســطح بااليي دارد. او بازيكن خوبي اســت و نميدانم چرا ديگر در ايــران بازي نميكند اما به طور كامل با من صحبت كرد و اطاعات خوبي به من داد.»

نويد نيكتاش درباره تجربه حضورش در ليگ انگلســتان نيز توضيح ميدهد: «ليگ انگليس تجربــه خوبي برايم بود؛ هــم براي زندگــيام و هم بــراي بازي بسكتبالم. حضور در كشوری ديگر برايم اتفاق خوبي بــود. همچنين بازي كردن در بسكتبال يك كشور جديد هم خوب بود. به هر حال هر كشور بسكتبال خاص خودش را دارد و من بهعنوان يك بازيكن دوســت داشــتم حضــور در ليگهاي مختلف را تجربــه كنم. خودم حضور در انگليس را خيلي دوســت داشتم و اينكه توانســتم زندگي در جاي ديگر را تجربه كنم اتفاق خوبي بود.»

او ادامــه ميدهــد: «انگليــس برنامهريزي بســيار خوبــي براي ليگش دارد. تيمها ميتوانند 5 بازيكن خارجي در يك فصل داشته باشند. در كشورهاي ديگر دو يا ســه بازيكــن خارجي در هر تيم بازي ميكند. ليگ بســيار سنگين و فشردهاي داشــتيم. در هفته دو تا سه مســابقه برگزار ميشــد. همچنين قبل از شــروع ليگ نيز تمرينات به ســختي انجام ميشد. بســكتبال در انگليس در كنار سيســتماتيك بودن خيلي فيزيكي است.»

اين بازيكن دورگه درباره وضعيتش در سال آينده نيز ميگويد: «من بازيكن آزاد هستم و بايد ببينم چه پيشنهادهايی ميآيد و صادقانه بگويم كه فعا تنها در تيــم ملي ايران هســتم و تمام تاشــم عملكرد خوب براي ايران است.»

او درباره پيشنهاد از ايران و پذيرفتن آن نيــز اينطــور اظهارنظــر ميكنــد: «مــن بازيكــن آزاد هســتم و قطعا به پيشنهادهايم فكر ميكنم. به ليگ ايران احترام ميگذارم و اگر پيشــنهاد خوبي باشد قبول ميكنم.»

نيكتاش همچنين بــه انتخابهاي خودش اشــاره ميكند: «دوست دارم در ايتاليا، يونان و اسپانيا بازي كنم و تجربه بازي در اين كشــورها را داشــته باشم. همچنين ميدانم كشــورهايي در آسيا مثل چين ليگ خوبي دارند. من دوست دارم بســكتبال بازي كنــم و همچنين كشورهاي مختلف را ببينم. درباره پول و ليــگ خوب نيز به نظرم همه چيز ۰5 – ۰5 است. پول خيلي خوب است اما من جوان هستم و هنوز خيلي چيزها بايد در زندگيام ياد بگيرم و تجربه كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.