عملكرد خوبي در رقابتهاي جهاني داشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون تنيــس روي ميز ميگويد رنكينگ جديد فدراسيون جهاني نشان داد كه مليپوشان عملكرد خوبي در مسابقههاي جهاني داشتند.

مهرداد عليقارداشــي درباره عملكرد پينگپنگبــازان ايــران در مســابقههاي قهرماني جهــان ميگويد: «مســابقههاي جهاني ســه دســتاورد براي ما داشت، اول اينكه با توجه به عملكرد خوبي كه بازيكنان داشــتند، توانســتند در رنكينــگ جديد فدراسيون جهاني ارتقا پيدا كنند. همچنين در رنكينگ تيمي نيز در رده بيســت و پنج جهــان قرار گرفتيــم، در حالي كه دي ماه سال 94 كه فدراسيون را تحويل گرفتم در رده ســي جهان بوديم كه بهترين رنكينگ تاريخ ما محسوب ميشد.» او ادامه ميدهد: «دســتاورد ديگر قضــاوت خانم رضايي در فينــال انفرادي بهعنوان داور اول بود. مورد ســوم هم بحث فرهنگي، سياسي و ورزشي بود كه مليپوشــان با وجــود اينكه مقابل رژيم صهيونيستي پيروز ميشدند اما براي دفاع از حقــوق مردم مظلوم فلســطين و سياستهاي ايران حاضر به بازي مقابل آنها نشــدند. معاون وزير هم بعدا در اين رابطه تشكر كرد.» رييس فدراسيون تنيس روي ميز با اعام رضايت از عملكرد مليپوشــان ميگويد: «مهشــيد اشــتري خيلي خوب بازي كرد. تيم دوبل بانوان هم توانســتند رنكينگهاي باالتر از خود را شكست دهند. پسران مليپوش هم به بازيكنان با رنكينگ پايينتر نباختند. در كل رنكينگ فدراسيون جهاني نشان داد عملكرد مليپوشان خوب بود در غيــر اين صورت اگــر عملكردمان ضعيــف بود در رنكينگ نــزول ميكرديم. اميــدوارم در دوره بعدي كــه رقابت تيمي هم برگزار ميشود تيم دختران را در دسته دو نگه داريم. در بخــش مردان نيز تاش كنيم براي نخســتين مرتبه از دسته دو به دسته يك بياييم. البته كار سختي است اما توقع از آنها اين است كه روند صعودشان را سرعت ببخشــند هرچند كه همه كشورها در تــاش هســتند.» او در مــورد اينكه بــراي ادامهدار بودن ســير صعودي پينگ پنگ بــازان چه برنامــهاي دارد، ميگويد: «دبير فدراســيون تقويمي را تنظيم كرده و به صورت دقيق مســائل آموزشي در آن گنجانده شــده و اعزام بينالمللي هم قطعا داريم. البته در مسابقههاي قهرماني آسيا با كره شــمالي توافق كرديم كه تيم ملي كره شمالي سه ماه به ايران بيايد و قطعا حضور آنها تاثير بســيار مثبتي خواهد داشت. كره شــمالي طبق توافــق ماه نوامبــر را براي حضور در ايران اعام كرده است. همچنين توافقنامه سه جانبهاي با آذربايجان و تركيه كه بازيكنان چيني دارند، منعقد كردهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.