واليباليستصربستان:ازاولينبردسهامتيازيدرتهرانخوشحالم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مدافع وسط تيم ملي واليبال صربســتان پس از كســب پيــروزي برابر ايران ميگويــد با انجام يك بازي كم اشــتباه در مقابل تماشــاگران ايراني به پيروزي رسيديم.

ســرچكو ليســيناچ پس از پايــان بازي برابر ايــران كه با برد ۳ بر يك تيمش همراه شد درباره اين بازي گفت: «خيلي خوشحاليم كه بازي را برديم. اين دومين بازي ما بود و به نظرم بازي برابر تماشاگران ايراني بسيار سخت است.»

او با اشاره به تماشاگران ايراني ادامه داد: «آنها همواره در طول بازيها با آمدن به سالن هم كار را بر حريفان ســخت ميكنند و هم به تيم خودشان بســيار كمك ميكنند تا پيروز شود.»

مدافع 5۰2 ســانتيمتري صربســتان در ادامه صحبتهايش، گفت: «اين براي بار سوم اســت كه من بــه تهران ميآيم و خوشــحالم كه دومين پيــروزي خود را برابر ايران كسب كرديم. در ديدارهــاي قبلي برابر ايران بازي به ست پنجم كشيده شــده بود و اين اولين پيروزي ما با كسب ســه امتياز كامل مقابل ايران است و بسيار از آن خوشحاليم.» ليسيناچ درباره احتمال حضورش در ليگ ايران در صورت داشتن پيشنهاد از باشگاههاي ايراني نيــز اينطور اظهارنظر كــرد: «اين امر بستگي به آينده دارد. سطح واليبال باشگاهي در ايران باالســت و اگر پيشنهادي شود براي من محترم است اما هماكنون در ليگ لهستان و در تيم اسكرابلچاتوف بازي ميكنم و با آنها قــرارداد دارم. در حال حاضر به خاطر تعهدي كه بــه باشــگاهم دارم به تيــم ديگري فكر نميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.