احتمال لغو جام جهاني باشگاههای هندبال در قطر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون بينالمللــي هندبال به دنبال لغو جام جهاني باشگاهي در قطر به خاطر حضور دو تيم مصري و عربســتاني در اين رقابتها است.

تنش بين قطر با كشــورهاي عربي به ويژه عربســتان و امارات باعث شده تا ورزش در خليج فارس به كلي دچار تغيير و تحول شود.

قــرار بود كه جام جهاني باشــگاهي در قطر برگزار شــود اما با توجه به اينكه تيمهاي النور عربســتان و االهلي مصر به ايــن رقابتها راه پيدا كردهاند به احتمال زياد اين رقابت لغو خواهد شد.

روزنامه الخليج در شماره ديروز خود تاكيد كرد كه دو نماينده عربستان و مصر نميخواهنــد به قطر برونــد و اين باعث شده كه فدراسيون بينالمللي هندبال به دنبال لغو اين رقابت بزرگ در قطر باشد. حــاال بايد ديد كه سرنوشــت نهايي اين اختاف چه خواهد شــد و آيا در صورت پابرجــا ماندن آن، ميزبانــي از قطريها گرفته خواهد شد يا خير.

قطر قدرت برتر هندبال آسيا و يكي از تيمهاي خوب دنياســت و سابقه نايب قهرماني رقابتهاي جهاني را هم در خانه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.