ترونيچ: براي آينده بسكتبال ايران كار ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مشاور فني صربستاني تيم ملي بسكتبال جوانان ميگويد پستهاي يك و پنج در بسكتبال قابل جا به جايي نيستند اما در ردههاي پايه، داشتن سنتر خيلي خوب اهميت زيادي ندارد.

نناد ترونيچ بعد از يك هفته كار با تيم ملي بسكتبال جوانان درباره اين تيم و شرايط كارش ميگويد: «يك هفته با اين تيم كار كردم، بايد به سختي براي كم كردن اشتباهات كار كنيم. بازي با تيم ملي بزرگساالن آزمون خوبي برايمان بود. اين اولين بازي تيم بود و نشــان داد كه هنوز براي رقابت بزرگ آماده نيستيم كه در مقطع فعلي تمرينات، عادي است. هفته بعد براي انجام پنج بازي دوســتانه به صربستان ميرويم و اميدوارم از آنجا تيم خوبي براي جام جهاني آماده كنيم.»

او درباره چند بازيكن جديد پست پنج نيز توضيح ميدهد: «ما تيم را با همين شرايط فعلي در اختيار داريم. نميتوانيم اصاحات زيادي انجام دهيم. در رده سني زير 9۱ سال و ردههاي ديگر قبل از بزرگساالن، چندان اهميتي ندارد كه بازيكن پست پنج خيلي خوبی داشته باشيد. با اين وجود من اينجا هســتم كه براي آينده بسكتبال ايران كار كنم. بنابراين در تيمهاي پايينتر تاش ميكنيم كه ســنترهاي خوبي پيدا كنيــم و روي آنها براي آينده تيم ملي بزرگساالن كار كنيم.»

ترونيــچ ادامه ميدهد: «اينجــا چند بازيكن قدبلنــد داريم كه از نظر فيزيكي خوب هســتند اما آماده رقابت در رده باالي بسكتبال نيستند. كارم اين اســت كه كيفيت بازي آنها را براي رده ســني بزرگساالن افزايش دهم. تيم ملي جوانان هدف كوتاه مدت ما براي اين تابستان است. هدف بلندمدت اين اســت كه تعدادي از اين بازيكنان را براي ورود به رده سني بزرگساالن آماده كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.