كيهاني: كفگير دووميداني به ته ديگ خورده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجيد كيهاني، رييس فدراسيون در توضيح ركوردهای به دست آمده میگويد: «ابتدا بايد اين را بگويم كه تعدادي از ورزشــكاران ورودي را به دست آوردهاند البته نه در اين رقابتها. ركوردهايي كه مليپوشان ايران در بازيهاي كشورهاي اسامي ثبت كردهاند، معيار ديگري اســت براي انتخاب اما اين را هم قبول دارم كه در روز انتخابي، فقط يك نفر توانســت به ســهميه ورودي دست پيدا كند كه اين موضوع نگران كننده است. البته مســاله تازهاي اتفاق نيفتاده است. شايد حرفهاي من به برخي آقايان بر بخورد اما نميتوانيم اين موضوع را كتمان كنيم كه كســي پشــت قهرمانان نيســت و طبيعي است كه وضعيت اين رشــته و انتخابياش به اين شكل باشــد.» رييس فدراســيون دووميداني روي ركوردها و دست كم گرفتن فدراسيون دســت ميگــذارد و ميگويد: «اگر كمــي ركوردها را واقعيتر بگيريم، به مشــكل ميخوريم. ركوردهايي كه براي قهرماني آســيا در نظــر گرفتيم واقعا چيز عجيب و غريبي نيســت. با اين حال يك نفر در انتخابي به ركورد ميرســد. اين موضوع بار ديگر به ياد ما ميآورد كه در رده بزرگساالن وضعيت نگران كننده و در رده جوانان اوضاع اسفبار است. ما جز يكي دو مورد، واقعا ورزشكار خوبي در رده جوانان نداريم كه حاال اميدوار باشيم در نبود بزرگساالن در برخي مواد، بيايند و جايشان را بگيريم. در رده نوجوانان اوضاع خوب است اما تا اينها به رده بزرگساالن برسند، حداقل ۳-4 سال زمان ميبرد و ما اين وضعيت را همچنان خواهيم داشت.» كيهاني تاكيد دارد كه تيمي كيفي بسته ميشود: «نفراتي اعزام ميشوند كه ميتوانند بهترين عملكرد را داشــته باشند. البته بهترين عملكرد با توجه به توانايي فعلي دووميداني. بار ديگر تاكيد ميكنم كه كفگير دووميداني در بخش بزرگساالن به ته ديگ خورده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.