دوم تير انتخابات فدراسيون جهاني برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كميتــه برگزاري مســابقات قهرماني جهان 2017 برنامه مبارزات هوگوپوشان كه سوم تا نهم تير ماه در «موجو» كرهجنوبي برگــزار ميشــود را اعالم كرد. بيســت و ســومين دوره مســابقات قهرماني جهان 2017 از ســوم تير ماه به مدت هفت روز و با حضور 970 تكواندوكار از 140 كشــور و بــه ميزباني «موجــو» كرهجنوبي برگزار خواهد شــد كه در ايــن رقابتها همچون دوره قبل تكوانــدوكاران براي تعيين رنگ مدال خود در مســابقات بايد طي دو روز به مبــارزه بپردازند و تنهــا در روز پاياني اين رقابتها، مبارزات تكواندوكاران اوزان -62 كيلوگرم و -80 كيلوگرم در يك روز انجام ميشود. بر اســاس برنامه اعالمي از سوي كميته برگزاري مســابقات ثبت نام نهايي تيمها از روز دوشنبه 29 خرداد ماه به مدت پنج روز تا دوم تير ماه ادامه خواهد داشت. جلســه هماهنگي داوران از روز چهارشنبه 31 خرداد ماه طي ســه روز برگزار ميشود كه حافظ مهدوي و شــهرام اربابي بهعنوان داوران ايرانــي در ايــن رقابتها به قضاوت ميپردازند. جلسه شوراي اجرايي فدراسيون جهاني از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه يك تير در هتل «تايرو» برپا خواهد شد، جلسه پزشكان تيمها ســاعت 13 تا 16 و جلسه سرپرســتان تيم و قرعهكشي ساعت 16 تا 18 برگزار ميشــود. جمعه دوم تير و يك روز قبل از آغاز مسابقات نيز مجمع عمومي و انتخابات فدراسيون جهاني (ساعت 10 تا )16 و مجمع عمومي اتحاديههاي قارهاي و انتخابات (ســاعت 16:30 تا )20:30 انجام خواهد شــد. از روز شنبه ســوم تير ماه در سالن «تيوان آرنا» شــهر موجو مسابقات تكوانــدو قهرماني جهان آغاز ميشــود كه تكوانــدوكاران اوزان -46 كيلوگرم زنان و -54 كيلوگرم مردان به مصاف رقبايشــان ميرونــد. در بخش زنان ايــران نمايندهاي نخواهد داشــت اما در بخش مردان آرمين هاديپور بهعنوان اولين نماينده كشورمان بر روي شــياپچانگ ميرود. طبق برنامه مســابقات مبارزات در هر وزن از ساعت 9 صبح تا 12:30 به وقت محلي برگزار شــده و تكواندوكاران پس از اســتراحت از ساعت 14 تا 18 مبارزات خود را از سر ميگيرند. وزنكشي مســابقات هر وزن، روز پيش از برگزاري انجام ميگيرد و مراســم افتتاحيه اين رقابتها در روز نخست مبارزات (سوم تير مــاه) از ســاعت 16 تا 18 در ســالن برگزاري مســابقات برگزار خواهد شد. اين رقابتها G12 اســت كه به نفر اول 120 امتيــاز، نفر دوم 72 امتياز و نفرات ســوم 43/20 امتياز در راســتاي كســب سهميه المپيك تعلق ميگيرد.

بسكتبال با ویلچر قهرماني جوانان جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.