مرادي: وزنهبرداري جهان نیازمند اصالحات جدي است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون وزنهبرداري معتقد است وزنهبرداري دنيا اكنون در پرتگاهي قرار گرفته كه نيازمند تغييرات و اصالحات اســت. علي مرادي در واكنش به فرصت شش ماهه كميته بينالمللي المپيك به فدراسيون بينالمللي وزنهبرداري براي حل مشكل دوپينگ گسترده در ايــن ورزش گفــت: «هيــات اجرايي كميته ملي المپيك هشدار جدي در خصــوص دوپينگ داده و حتي منجــر به كاهش يك وزن رشته وزنهبرداري در المپيك شده است.»

او با اشاره به حضور در انتخابات فدراســيون بينالمللي وزنهبرداري ادامه داد: «يكي از برنامههاي اصلي كه در انتخابــات ارائه كرديم ايجاد اصالحات و مبارزه جدي با دوپينگ (آنتــي دوپينگ پليســي) بود كه خوشــبختانه بيش از 60 كشــور از برنامههاي مــا حمايت كردند.» مــرادي همچنين گفــت: «اعتقاد داريم كه وزنهبرداري ايران ميتواند به فدراسيون بينالمللي كمك كند و تا شــش ماه آينده بايد وضعيت اين رشــته در رابطه بــا دوپينگ مشخص شــود و گرنه خطر حذف اين رشــته از بازيهــاي المپيك وجود خواهد داشت.»

دبير كل ســابق كنفدراسيون وزنهبرداري آســيا همچنين ادامه داد: «ايران ايــن آمادگي را دارد تا با همكاري ساير كشورها براي رفع معضالت موجود كمك كند چرا كه وزنهبرداري ايران در سالهاي اخير علي رغم وجود مشكالت زياد، پاك بوده و مــا ميتوانيم توانمنديهاي خــود را در راه مبارزه با اين پديده با همكاري ســتاد ملي مبــارزه با دوپينگ ايران (نادو) و فدراســيون پزشكي - ورزشــي در اختيار ساير كشورهاي جهان قرار دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.