خالوندي: اميدوارم سكوهاي جهاني لندن به ايرانيها برسد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرد طاليي بازيهاي پارالمپيك ريو معتقد است در كالس شگفت انگيزي رقابت ميكند و اميدوار اســت در مسابقات قهرماني جهان با دو هموطن خود بتوانند سه مدال خوشرنگ كسب كنند. محمد خالوندي كه اين روزها تمرينات خود را در خرم آباد انجام ميدهد، در اين باره گفت: «مســابقات جهاني بعد از بازيهاي پارالمپيك مهمترين رويداد دو و ميداني اســت و 200 كشور هم در اين مسابقات شــركت ميكنند. حريفان ما هم با تمــام توان خود ظاهر ميشــوند.» خالوندي ادامه داد: «تا 40 روز به آغاز مســابقات جهاني در آمادگي 70 تا 80 درصدي هســتم و تا روز مسابقات اين آمادگي را افزايش ميدهم تا براي كشــورم افتخار كســب كنم.» مليپوش پرتاب نيزه ايران با اشــاره به تمرينــات آمادگي خود جهت حضور در مســابقات جهاني گفت: «بعد از بازيهاي پارالمپيك ريو اســتراحت طوالني مدتــي داشــتم و تمريناتم را تحــت نظر آقاي بهرامي، مربيام در خرم آباد انجام ميدهم اما به فكر جا به جايي ركورد مســابقات جهاني نيستم.» او با اشاره به آسيب ديدگي خود ادامه داد: «به دليل آســيب ديدگي از ناحيه كمر مدت طوالني استراحت كردم و ميخواهم در مسابقات جهاني روي سكو بايستم و سكوي اولي را حفظ كنم. عبدا... حيدري حريف خيلي خوب من است كه سال گذشته در بازيهاي پارالمپيك ريو توانستيم عناوين اول و دوم را كسب كنيم و حاال با اضافه شدن نفر سوم كالس شــگفت انگيزي داريم چون سه ايراني در كالس F57 رقابت ميكنيم و قصد داريم سكوهاي اول تا سوم را به دست آوريم.»

اواخرمرداد آخرین فرصت اعالم آمادگي تيمها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.