فرنگيكاران جوان امشب راهي چين تايپه ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم كشــتي فرنگي جوانان امشب (دوشنبه) براي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا راهي شهر تايچونگ كشور چين تايپه (تايوان) ميشود. براي حضور در اين رقابتها حميد با وفا بهعنوان سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي جوانــان در وزن 50 كيلوگرم پويا دادمرز، در وزن 55 كيلوگرم محمد جواد رضايــي، در وزن 60 كيلوگرم كرامت عبدولــي، در وزن 66 كيلوگرم امين كاوياني نژاد، در وزن 74 كيلوگرم محمد شربي نيازي، در وزن 84 كيلوگرم مهدي بالي، در وزن 96 كيلوگرم اميرمحمد نوروزي و در وزن 120 كيلوگرم امير محمد حاجي پور را انتخاب كرده اســت. بر اساس برنامه رقابتها وزن كشي اوزان ‪84 47، 66، 06، 55،‬ و 96 كيلوگرم روز چهارشنبه 24( خرداد) و مســابقات آن از ساعت 10 تا 13 و 18:30 تا 20:30 روز پنج شنبه انجام ميشود. وزن كشي اوزان 50 و 120 كيلوگرم هم روز پنجشنبه 25( خرداد) و مســابقات آن نيز روز جمعه از ساعت 10 تا 13 و 18 تا 20 برگزار خواهد شــد. اختالف ساعت ايران با چين تايپه سه ساعت و نيم است به طوري كه ساعت 10 به وقت چين تايپه 6:30 صبح به وقت ايران است.

رقابتهاي كشتي آزاد آمریكا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.