شروع ليگ برتر واليبال نشسته از نيمه دوم سال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس ســازمان ليگ واليبال نشســته اواخر مــرداد را بهعنوان آخرين فرصت اعالم آمادگي تيمها براي حضور در ليگ اعالم كرد.

خضرا... ترابي، رييس ســازمان ليگ واليبال نشسته از برگزاري نشست تدوين آيين نامه رقابتهاي باشــگاهي ســال 96 خبر داد: «اين نشست با حضور رييس انجمن واليبال معلوالن، مسووالن سازمان ليگ، مدير تيمهاي ملي واليبال نشسته و نمايندگان تيمهاي باشگاهي برگزار و با توجه به نظرات و پيشــنهادات ارائه شده، آيين نامه مســابقات اصالح و تغييرات الزم اعمال شــد.» ترابي همچنين گفت: «از تمام باشگاهها و هياتها دعوت ميشود به منظور رونق مســابقات ليگ كه به دنبال آن بازيكنان جوان و مستعد نيز به اين رشــته معرفي ميشوند، مشاركت داشته باشــند و با حمايت از تيمها، موجب برگزاري هرچه بهتر مســابقات اين دوره شوند. تيمهايي كه تمايل به شــركت در مسابقات باشگاهي امسال دارند تا اواخر مرداد بايد آمادگي خود را به ســازمان ليگ اعالم كنند و بر اساس برنامهريزي انجام شده، مسابقات در نيمه دوم سال برگزار خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.