تماشاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي رايگان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تماشــاي رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي كــه روزهاي 15 و 16 تيرماه در ســالن 12 هزار نفري مجموعه ورزشــي آزادي تهران برگزار ميشــود، رايگان است. اين مسابقات با حضور تمامي مدعيان و براي انتخاب كشتيگيران برتر براي حضور در رقابتهاي جهاني فرانسه، روزهاي 15 و 16 تيرماه در ســالن 12 هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار خواهد شد. تماشاي اين مسابقات كه بهترين رقابت داخلي برگزار شده در كشورمان است، براي تمامي مردم عالقه مند به ورزش ملي كشور كشتي، رايگان است و بليت فروشي انجام نخواهد شد.

رقابتهاي بينالمللي جایزه بزرگ گرجستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.