مورينيو: راموس پيش از من رنگ يكچهارم نهايي اروپا را هم نديده بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو گفتــه بازيكنــان منچســتريونايتد نميدانستند قهرماني چيســت. مورينيو پــس از موفقيت در پورتو، چلسي، اينتر و رئال مادريد، سال گذشــته به منچستريونايتد رفت تا اين تيم را به ليگ قهرمانان بازگرداند و آن را مدعي قهرماني ليگ برتر كند.

يونايتــد در اولين فصــل مورينيو فاتح ليگ اروپا شــد اما عملكرد آنها در ليگ برتر با انتقادات فراواني همراه بوده است.

مورينيو گفته كه بايد نگرش تيم را تغيير دهد: «من كه به منچستريونايتد آمدم، ميدانيد چند نفر از اين بازيكنان ســابقه قهرمانــي داشــتند؟ فقط آن قديميهايي كه در آخر دوران بازيشان بودند و از دوران ســر الكس فرگوســن مانده بودند. بقيه نميدانستند قهرماني يعنــي چه. محال بــود كــه بتوانم به آنها فوتبال بيامــوزم. تنها كاري كه از دستم برميآمد تدريس نحوه تفكر بود. مهمترين چيز داشتن ايده است.»

مورينيو مطمئن است كه ميتواند اوضاع را برگرداند: «من واقعا در انتخاب تيمها بد عمل ميكنــم. من تيمهايي را انتخــاب ميكنم كــه در بحرانهاي بزرگي هســتند. اينتر در بحران بزرگي بود، رئال مادريد در بحران بزرگي بود، منچستريونايتد در بحران بزرگي بود اما بحران بزرگ يعني چه؟ يعني تيمهايي كه ميخواهند پيروز شــوند اما هزاران كيلومتر از پيروزي دور هســتند. قامت و تاريخ باشــگاه يك مســاله است اما واقعيت حال حاضر باشگاه چيز ديگري است. مثال سرخيو راموس، كاپيتان رئال مادريد كه آن روز ليگ قهرمانان اروپا را باالي سر برد را در نظر بگيريد. او حاال سه قهرماني در اروپا دارد اما زماني كه در ســال 2010 به رئال مادريد رفتم، او هرگز رنــگ يكچهارم نهايي اروپا را هم نديده بود. فينــال و نيمهنهايي كه هيچ، او در يكچهــارم نهايي هم بازي نكرده بود.»

او در چهــار ليــگ مختلف موفق شــده و دو بار هم برنده ليگ قهرمانان شده است. مورينيو بر اين باور است كه او، معيارهاي مربيان كشــورش را باالتر برده اســت: «گوارديوال مربي است كه اسپانياييها مرتبا به او ارجاع ميدهند. ساكي براي ايتالياييها اينطور است. به نظرم من توانســتهام تصويــر مثبتي از مربيان پرتغالي بسازم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.