ايكاردي جانشين ايگواين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

طلسم بازيهاي ملي مائورو ايكاردي سرانجام قرار است بشكند. مهاجم اينتر بعد از چهار ســال باالخره ميتواند براي اولين بار پيراهن آلبيسلسته را بــه تن كند چرا كه خورخه ســامپائولي، مربي جديــد تيم ملي آرژانتين تصميم گرفته است او را در اردوي اين تيم جانشين گونسالو ايگواين، مهاجم يوونتوس كند. با ورود مربي سابق سويا به كادر فني تيم ملي آرژانتين، ظاهراً تغييرات گستردهاي در راه است كه يكي از آنها پايان دادن به دوران تحريم ايكاردي از حضور در آلبيسلسته است. اينطور كه پيداست عملكرد ايگواين در پيروزي يك بر صفر تيم ملي آرژانتين برابر برزيل در بازي دوســتانه روز جمعه نتوانســته نظر سامپائولي را جلب كند و او توجهي به اينكه او سومين بازيكن گرانقيمت دنيا و گرانترين بازيكن سري A محسوب ميشود ندارد. نشريه ناسيون آرژانتين در اين خصوص نوشته است: «ايگواين در بازي برابر برزيل منزوي بود، هرگز با ديگر بازيكنان تيم هماهنگي نداشــت و نتوانست مشــكلي براي مدافعان حريف ايجاد كند.» با خــروج ايگواين از اردوي تيم ملــي آرژانتين براي آغاز تعطيالتش، ايــكاردي حاال فرصتي بينظير دارد تا در بازي دوســتانه سهشنبه شب آلبيسلسته برابر سنگاپور به ميدان برود. او اما در حال ريكاوري مصدوميتي عضالني است و همين موضوع ممكن است شانسش را كم كند. اولين و تنها بازي ايكاردي براي تيم ملي آرژانتين تا به امروز، ماه اكتبر سال 2013 زير نظر آلخاندرو سابيا بود كه تنها هفت دقيقه برابر اروگوئه در مرحله مقدماتي جام جهاني 2014 در ميدان حضور داشت.

دیلي میل- بازیکنان انگلیس كه مشــغول شــادي بعد از گل دیرهنگام هري كین بودند، شــانس آوردند شیشــهاي كه به ســمت شــان پرتاب شــده بــود، به آنهــا نخورد.

دیلي میل- 30 هزار هوادار در جاماییکا جمع شدند تا آخرین مسابقه 100 متر یوســین بولت در كشور خودش را از نزدیك تماشــا كنند. بولت اعتراف كرد این حضور و ابراز احساسات هواداران باعث شــده بود بیش از همیشــه اضطراب داشته باشد اما ســرانجام توانســت با زمان 10:03 ثانیه اول شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.