خريد 35 ميليوني منچستر كيست؟ ليندلوف، هماني كه مورينيو ميخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ويكتور ليندلــوف كارنامه گويايي دارد اما اگر اين بازيكن تيم ملي ســوئد به دنبال يك ســخنگو براي بيــان ويژگيهايش بود شــايد زالتان ابراهيموويچ خيلي به دردش ميخورد. يــك روز بعد از آنكه تاييد شــد زالتان از اولدترافــورد ميرود، يونايتد اعالم كرد بعد از مدتها پيگيري توانســته مدافع مياني بنفيكا را بخرد.

او با حمايت زالتان به منچستر ميآيد كه اوايل اين فصــل درباره هموطنش گفته بود: «ويكتور عالي است، او براي بنفيكا عالي بازي ميكند، مسووليت زيادي در تيم ملي به عهده گرفته و در حال پيشــرفت است. او براي هر باشگاه بزرگي مناسب است.»

امــا واقعا اين ويكتور يورگن نيلســون ليندلوف چه كسي است كه در 18 ماه اخير اينقدر سر و صدا راه انداخته؟

او در تيــم جوانان باشــگاه شــهرش، واســتراس توجه بنفيــكا را جلب كرد و در دســامبر 2011 به پايتخــت پرتغال رفت و مراحل ترقي را به سرعت طي كرد. در اكتبر 2013 نخستين بازي را براي تيم ليسبوني انجام داد و تابستان دو سال پيش با شرايط جديــد قراردادي بســت كه تــا 2020 در استاديو دا لوژ بماند. چند ماه بعد در ژانويه 2016 و بعد از احتمال انتقال به ميدلزبورو او مــورد توجه تيمهاي خارج از پرتغال قرار گرفت.

نــه تنها در قهرمانــي بنفيكا در ليگ پرتغال موثر بــود بلكه در ليــگ قهرمانان مقابــل امثال زنيــت ســنت پترزبورگ و بايرنمونيخ هم درخشان بود. در ماه مارس 2016 به تيم ملي ســوئد دعوت شــد و با بازيهاي خوبش يكي از اعضاي اين تيم در يورو 2016 فرانسه بود.

«مرد يخي» حاال ديگر معروف شده بود و تحسين امثال زالتان باعث ميشد دارايي باارزشتري محسوب شود. استعداديابهاي يونايتد او را زير نظر داشــتند و بعد از آنكه انتقالش در ژانويه 2017 ميســر نشــد، در نهايــت با 35 ميليون يــورو 30/7( ميليون پوند) اين انتقال صورت گرفت.

او اگرچه 22 سال بيشتر ندارد و تعداد بازيهايــش براي تيــم اول بنفيكا كمتر از 50 تا اســت اما نشــان داده ميتواند يكي از بازيكنــان طراز اول فوتبال در ســالهاي پيش رو باشد. ســرعت و جايگيري عالي او دو ويژگي بزرگش هستند كه باعث ميشود مهاجمان را قبل از اينكه خطرناك شــوند، مهار كنــد. عالقه و مهارتــش در تكل زني هم چيزي اســت كه مخاطبان انگليسي را بــه وجد ميآورد. او همچنين توانايي خروج از دفــاع را دارد و ميتواند تيــم را در يك چشــم به هم زدن از حالــت دفاع به حمله ببرد ضمن اينكه براي سوئد در يورو 2016 هم دفاع وســط بازي كرد هم دفاع جلوزن راســت. ويژگي ديگر ليندلــوف كه با توجه به بازي فيزيكي او قابل مالحظه اســت، اين است كه خيلي خوب ميتواند از كارتهاي داوران در امان بماند.

حاال كــه ژوزه مورينيو به دنبال تقويت دفاع خود در آستانه حضور در ليگ قهرمانان اســت، به نظر ميرســد بازيكني پيدا كرده كه ميتواند در بزرگتريــن ميادين خودش را نشــان دهد و در كنــار اريك بايي، خريد تابســتان قبل او، خط دفاع قابل اعتمادي را ايجاد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.