زالتان دوباره به مانچيني ميرسد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زالتان ابراهيموويچ شــايد به روســيه برود و در تيم زنيت سنت پترزبــورگ بازي كند كــه روبرتو مانچينــي را بهعنوان مربي انتخاب كــرده اســت. مهاجم 35 ســاله ســوئدي كه به دليــل مصدوميت شــديد زانو فصل برايش زودتر به پايان رســيد، روز جمعه از ســوي باشگاه منچستريونايتد بازيكن آزاد اعالم شد و پس از پايان قراردادش بــا شــياطين ســرخ در روز 9 تير ميتوانــد به تيم ديگــري برود. او بعد از اعالم باشگاه منچستريونايتد، ويدئويــي روي اينســتاگرامش گذاشــت كــه در حالي كــه روي تختخواب بود، كفــش فوتبالي به پا داشت.

رســانههاي ايتاليايي گزارش دادنــد اكانت رســمي زنيت اخيرا صفحه اينســتاگرام زالتــان را فالو كرده و يك عكس از او گذاشــته و خيلي ســريع حذفش كرده كه در آن پيراهن اين تيم را به تن داشته.

زنيت اخيــرا روبرتو مانچيني، مربــي ســابق اينترميــالن و منچسترســيتي را بــا قــراردادي دوســاله به خدمت گرفته. ايبرا در سالهاي 2006-2008 براي اينتر مانچو بازي كــرده و با اين تيم دو قهرمانــي ليگ ايتاليا را به دســت آورد.

مينو رايوال مديــر برنامههاي زالتــان روز گذشــته اعــالم كرد موكلش قصد بازنشستگي از فوتبال را ندارد؛ شايعاتي درباره رفتنش به ميالن مطرح شــده و حتي باشگاه لس آنجلس گلكســي هم به جذب او ابراز عالقه كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.