كاسياس به ناپولي ميرود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نماينــدگان و واســطههاي ايكــر كاسياس، او را به باشگاه ناپولي پيشنهاد دادهاند. ناپولي در حال حاضر به دنبال حــل ماجراي پهپــه رينا اســت و اين دروازهبان ســابق بارســلونا، احتماال از ناپولي جدا خواهد شد و به تيم ديگري خواهد پيوست.

از ســوي ديگــر، ناپولــي تاكنون واكنشي نسبت به نمايندگان كاسياس نشان نداده است. قرارداد اين دروازهبان سابق رئال مادريد با پورتو در هفتههاي آتي منقضي ميشــود و او بازيكن آزاد خواهد شد و ناپولي ميتواند او را بدون پرداخت مبلغ به پورتو به خدمت بگيرد.

كاســياس بهتازگي 36 ساله شده است. يكي از مشــكالت ناپولي با رينا، دروازهبــان فعلياش اين اســت كه او بهزودي 35 ســاله خواهد شد و از نظر مسووالن باشگاه، سن او باال رفته است. به اين ترتيــب اينكه آنهــا دروازهباني مســنتر از رينا را به خدمــت بگيرند عجيــب خواهد بود. كاســياس در اين فصل در 43 مسابقه رسمي براي پورتو، 23 كلينشيت داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.