بوفون: من جاودانه نيستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جانلوييجي بوفون اعتراف كرد شــايد ســال آخرش بهعنوان بازيكن را ســپري ميكند و بــه تيم ملي ايتاليا و يوونتوس حق ميدهد كه به دنبال جانشين او باشند.

جانلوييجــي دوناروما در برد 3 بر صفــر ايتاليا برابر اروگوئه در بازي دوســتانه چهارشنبه شب دروازهبان ايتاليا بود و گزارشهايي هســت مبني بر اينكه يوونتوس در حال مذاكره با وويچيك شچســني اســت. بوفــون گفت: «من جاودانه نيســتم و هيچ وقت هم فكر نكردم هستم. من به گــروه فكر ميكنــم و به يوونتوس و تيــم ملي كامال حق ميدهم كه براي عبور از افــراد برنامهريزي كنند. قبال هم گفتهام شــايد دوست نداشته باشم مربي شوم اما شايد يك سمت اجرايي كه با استرس كمتري همراه باشد، بد نباشد. وقتي بازنشسته شوم ميخواهم كمي بيشتر استراحت كنم، دوران حرفه من ســخت و طوالني بوده.»وقتي از او سوال شد كه آيا بعد از شكســت تلخ برابر رئال مادريد در فينال ليگ قهرمانان اروپا برايش همراهي با تيم ملي سخت نبوده، گفت: «ما آســان رد ميشويم چون دوست دارم فصل را با يك پيروزي به پايان برســانيم، با يك نتيجه خوب و البته يك كلينشــيت. دوران حرفهاي يك ورزشكار را پيروزي و شكست تشكيل ميدهد. در حرفه من بردهاي زيادي بوده و البته شكســت هايي. بايد هميشه نگاهمان به جلو باشد. چيزهاي زيادي براي خوشــبيني وجــود دارد حتي وقتي كوچكترين بازيكن رئال مادريد جامهاي بيشــتر و حضور بيشتري در فينال نسبت به من دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.