محرز منتظر پيشنهاد بارسا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشــريه اســپورت كاتالونيا نوشته كه مدتي اســت نام ريــاض محــرز، هافبك الجزايــري تيم فوتبــال لسترســيتي در فهرست خريد باشــگاه بارسلونا قرار گرفته است. محرز تابستان ســال گذشته هم در فهرســت خريد بارســلونا قرار داشــت اما لسترسيتي كه هنوز از قهرمانياش در ليگ برتر سرمســت بود، گفت او را نميفروشد. اكنــون اما محرز شــخصاً با يــك تقاضاي كتبي رســمي از روباهها خواسته است كه با انتقــال او موافقت كننــد و منتظر ارائه پيشنهاد از ســوي بارسلونا است. به نوشته اسپورت، محرز از طريق مدير برنامههايش موضع خود را به اطالع باشــگاه رســانده است و باشگاه هم در پاسخ از آنها خواسته اســت كه فعال صبر كنند و آرامش داشته باشند چرا كه در برنامههاي نقل و انتقاالت روباههــا، اولويت با خريد يك دفاع راســت اســت. محرز در فصلي كه گذشت بازيكني بيثبات نشــان داد اما در استعداد او شكي نيســت و قرار گرفتنش در كنار بازيكناني بهتر از همتيميهايش در لستر ميتواند به او امكان بهرهبــرداري از تمام ظرفيتش را بدهد. محرز در حالي منتظر بارسلونا است كه او پيش از اين از آرسنال پيشنهاد داشته است و چلسي هم خواهان عقد قرارداد با او بود. اينطور كه پيداســت دوست دارد بازي در ليگ اسپانيا را تجربه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.