مخيتاريان پنجمين جايزه گل ماه را برد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هنريــخ مخيتاريان بــراي پنجمين بــار جايزه گل مــاه منچســتريونايتد را بــرد. هافبك تيــم ملي ارمنســتان كه بعــد از انتقــال 30 ميليــون پوندي از بوروسيادورتموند، در ابتدا نتوانست نظر ژوزه مورينيــو را جلب كند، به تدريج به تيم اول شياطين سرخ راه يافت.

حاال او در 41 بازي 11 گل زده كه پنــج تاي آنها بهعنــوان بهترين گل ماه اين تيم انتخاب شده.

اوليــن بار گل به ســاندرلند با لگد عقرب باعث شــد بازيكن 28 ســاله اين جايزه را ببــرد و بعد به خاطر گلهايش برابــر ويگان، لسترســيتي و ســاندرلند اين جايــزه را از هواداران تيم گرفت. در نهايت هم به خاطر گلش در فينال ليگ اروپا به آژاكس اين جايزه را برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.