رويس مصمم براي بازگشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماركــو رویــس بازیكن تيم ملي آلمان مصمم است براي جام جهاني ســال آینده آماده شــود بعــد از آنكه رباط صليبي زانویش را به تيغ جراحي ســپرد. مهاجم بوروســيادورتموند در جریــان فينال جام حذفي برابر آینتراخت فرانكفورت دچار آســيب شد تا مصدوميتهاي فصل 2016-2017 او تكميل شود.

رویس 28 ســاله كه به دليل مصدوميت نتوانست ژرمنها را در قهرماني جام جهاني 2014 همراهي كند، گفــت تمام تمركزش را روي بهبودي كامل گذاشته تا در فصل پيش رو بــراي دورتموند و آلمان بازي كند.

رویس روي پســتي كه در اینستاگرام و فيسبوك گذاشت، نوشــت: «جراحي خوب پيش رفت و من در مســير ریكاوري هستم. حاال مرحله نسبتا طوالني بازپروري در پيش است. حاال با تمام توان در این مســير قدم بر مــيدارم و ميخواهم زودتر به زمين برگردم. ما با مربي جدید تيم، پيتر بوژ كار زیادي داریم و همينطور در جام جهاني روسيه با تيم ملي. هدف من این اســت كه در ســال جدید و در مراحل حســاس آن با تمام توان آماده باشم. براي تيم ملي هم در جام كنفدراسيونها آرزوي موفقيت ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.