روبرتو كارلوس در سال 2002 دوپينگ كرده است؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روبرتو كارلوس، اســطوره رئال مادريد درگيــر پرونده دوپينگ شــده اســت. گفته ميشــود كه در حوالي جــام جهاني ،2002 دســت كم دو فوتباليســت برزيلي داروهاي نيروزا اســتفاده كردهاند كه كارلوس يكي از آنهاست.

هاجو سپلت، روزنامهنگار مشهور برزيلي هدايت بازرسي جامعي از پرونده دوپينگ را به عهده دارد. در جريان اين بازرســي بود كه خبرنگارانــي كه نقش خــود را مخفي كرده بودند، توانســتند داروهاي نيروزا را از ژوليو ســزار آلوش، يك پزشك مشــهور به دست بياورند. اين پزشــك گفته كه در حوالي سال ،2002 اين داروها را به دهها ورزشكار برزيلي داده اســت. اليانه پريرا، قهرمان رشــته دو و ميداني گفته كه از 71سالگي داروهاي آلوش را مصرف ميكرده است. ماركو آئورليو كالين كه تا هميــن اواخر رييس ســازمان مبارزه بــا دوپينگ برزيل بوده، به ســپلت گفته كه پرونده ورزشكاراني كه به دكتر آلوش مراجعه ميكردهاند را در ســال 2015 بــه مقامات قضايي تحويل داده است.

در اين پرونده نام روبرتو كارلوس هم به چشــم ميخورد. او كه با رئال مادريد سه بار قهرمان ليگ قهرمانان شد، در سال 2002 و در حوالي جام جهاني به دكتر آلوش مراجعه كرده است. اين پزشك به خبرنگاران مخفي گفته: «من روبرتــو كارلوس را درمان كردم. همان بازيكن مليپوش را. او حدود 51سالگي هم پيش من آمده بود. او پســري باريكاندام بــود. من كاري كردم كه عضالت ران او قوي شود. من بودم كه رانهاي روبرتو كارلوس را به وضعيت فعلــي درآوردم.» روبرتو كارلوس امــا در واكنش بــه اين خبــر، دوپينگش را تكذيب كرد و گفت، از شــبكه ARD آلمان به خاطر پخش اين گزارش شكايت می كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.