هاينكس: وقتش شده كه كروس كفشهايش را آويزان كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تونــي كروس شــايد تنها 27 سال سن داشــته باشد اما به نظر مربي سابقش در بايرن مونيخ، زمان بازنشســتگياش فرا رسيده است. يوپ هاينكس در اظهارنظري جالب گفته كه هافبــك آلماني رئــال مادريد ميتواند كفشهايش را آويزان و در حالي كه جايگاه يك اسطوره را دارد با دنيــاي فوتبال وداع كند. هاينكس درباره شــاگرد قديمياش در بايرن مونيخ كه 18 جــام در كارنامهاش ديده ميشود، به نشــريه بيلد آلمان گفت: «كروس در رئال مادريد پيشرفت زيادي داشته است و به شيوهاي بازي ميكند كه هر مربي از بازيكنانش ميخواهد. بدون شــك، او يكي از بهترين هافبكهاي دنياست و در كنار كاســميرو و لوكا مودريچ، االن بهترين خط مياني دنيا هستند. او 27 ساله است و سه قهرماني در ليگ قهرمانان، يك سه گانه با بايــرن مونيخ و يك قهرماني در جام جهانــي دارد. او ديگر بايــد كفشهايــش را آويزان كند.» كروس امــا عالقهاي به عمل كردن به توصيه سرمربي ســابقش ندارد. او گفت: «من نميتوانــم فوتبال را ترك كنم حتــي اگر همــه جامهايش را برده باشــم. در رئال مادريد و تيم ملي آلمان هميشه اهداف جديــدي وجــود دارد و مــن ميخواهــم تا جاي ممكن جام ببرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.