رونالدو صاحب دوقلو شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرزندان كريستيانو رونالدو، بازيكن رئال مادريد بــه دنيا آمدهانــد و او صاحب دوقلو شده است. دو فرزند او يك پسر و يك دختر هســتند به نامهاي ماتئو و اوا. آنها به روش مادر جايگزين متولد شــدهاند. يك شــبكه تلويزيوني در پرتغال اين خبر را اعالم كرده و ادعــا كرده كه اين خبر در زمان پخش، هنوز براي مردم دنيا فاش نشده بوده.

طبق اعالم اين شــبكه تلويزيوني، هنوز هيچ تصويري از اين دوقلوها منتشــر نشــده است. خود رونالدو و ايجنتهايش هم خبر را تاييد نكردهاند اما چندين وبسايت و روزنامه پرتغالي آن را منتشر كردهاند.

در فرورديــن بــود كــه يــك روزنامه انگليســي اعالم كرد رونالدو صاحب فرزندان دوقلو خواهد شد. به نوشته اين روزنامه، يك زن در ساحل غربي آمريكا قرار است فرزندان رونالدو را به دنيا بياورد.

رونالدو يك فرزند ديگر به نام كريستيانو رونالدو جونيور، يا كريستيانينيو هم دارد كه اكنون ششساله اســت و در جشن قهرماني رئال مادريد در ليگ قهرمانان اروپا هم حضور داشت.

ماريا مانوئال رودريگس، پرستار بچه كه زمانــي در خانه خواهر رونالــدو كار ميكرد، گفته بود: «يك بار ديدم كه نوشــتهاند مادر فرزند رونالدو ميخواهد بچهاش را پس بگيرد اما اين خبر دروغ اســت، چون كســي كه او را بــه دنيا آورده با رحم اجــارهاي اين كار را كرده است و اهل مكزيك هم هست. او اصال نميدانــد فرزندي كه به دنيا آورده متعلق به كيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.