كين:تساويشيرينيبود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هــري كين ابراز رضايت كــرد از اينكه نخســتين بازياش بهعنوان كاپيتان انگليس پايــان خوشــي داشــته. مهاجم 23 ســاله تاتنهــام بعد از بازي گفــت: «اين گل واقعا فوقالعــاده بود، روز خاصي بود. در آســتانه پيروزي بوديم، ناگهان همه چيز عوض شــد و تا مرز شكســت پيش رفتيــم و در نهايت مســاوي شــديم. گاهي بايد دنده ماشين را عوض كنيد. گفته بوديم بايد منتظر چيزهاي غيرمنتظره باشــيم و حاال يك امتياز خارج از خانه خيلي بد نيســت. بازي در اسكاتلند اصال آســان نيســت و بخصوص اگر در وقت اضافه 2 بر يك عقب باشيد، همين، تساوي را شيرينتر ميكند. واقعا دوست نداشتم اولين بازي بهعنوان كاپيتــان را ببازيم. روز خوبي براي ما بود و براي خودم خيلي افتخارآميز.»

گريفيــث، مهاجم ســلتيك هم گفت: «اگــر مقابــل انگليس عقــب بيفتي كارت ســخت اســت اما ما مقاومت كرديم و حتي جلو افتاديم. برابر اين تيم نميشــود موتور را خاموش كرد چــون مجازاتتان ميكنند و دقيقا همين اتفاق افتاد. بايد بازي را كنترل ميكرديــم. هنوز چهار بــازي باقي مانده و ميتوانيم همه را ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.