اريكسن: در حال حاضر هيچ خبري از بارسا نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتين اريكســن بار ديگر گفته كه دوســت دارد به بارســلونا بــرود. اين هافبك تاتنهام يكي از گزينههاي بارسلونا براي تابستان اســت و خود او هم تمايل بسياري دارد كه به اين تيم بپيوندد. اريكسن گفته شايعاتي در اين زمينه وجود دارد كه دوســت دارد به حقيقت تبديل شــود: «در حال حاضــر هيچ خبري از بارسلونا نيســت. همه اين حرفها روي كاغذ است اما اگر اتفاق بيفتد...»

او رويــاي اين را دارد كــه راهي اين تيم كاتاالن شــود: «شــما ميتوانيد روياپردازي كنيد و اميد داشــته باشــيد كــه اين فرصت برايتــان پيش بيايد اما اگــر اين فرصت پيش نيايد، تصميمش با شما نبوده است. هر كسي روياي اين را دارد كــه فرصت بازي در چنين باشگاههايي به او دست بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.