قرارداد مربي كروتونه تمديد شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

داويده نيكوال به وعــدهاش عمل كرده و مســير 1300 كيلومتري كروتونه تا تورين را دارد با دوچرخه ميپيمايد. مربي كروتونه گفته بود اگر تيمش را در سري آ نگه دارد، دست به اين كار خواهد زد و اين اتفاق هم افتاد و او سر حرفش ايستاد. همين روحيه او باعث شده كه باشگاه قراردادش را تمديد كند. نيكوال تابستان گذشــته، پس از اولين صعود تاريخ كروتونه به سري آ به اين تيم پيوست. ايوان يوريچ، مربي پيشــين كروتونه راهي جنوا شده بود. كروتونه در كل فصل، به جــز 70 دقيقه پاياني آن در جمع تيمهاي سقوطكننده بود ولي در نهايت نجات يافت و امپولي بود كه به دسته پايينتر رفت. نيكوال از دو روز پيش دوچرخهسوارياش را شروع كرده و در راه تورين است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.