گلزني كين بعد از 575 دقيقه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هري كين به 575 دقيقه قحطي گل خود با تيــم ملي انگليس پایان داد و با گل حســاساش مانع از شكست سه شير در اسكاتلند شــد. او از وقتي در تاتنهام پدیده شــده، گلزن فوقالعادهاي بوده و دو بار پياپــي جایزه بهترین گلزن ليگ برتر را به خــود اختصاص داده بــه نحوي كه 29 گلش در فصــل 2016-2017 باعث شــده آمار گلزني او به طور متوســط یكي در هر 87/28 دقيقه باشد اما آخرین گل او براي انگليس بيش از یک ســال پيش در دیدار دوســتانه با تركيه بــوده یعني قبل از یــورو .2016 حاال او در 18 بازي ملي 6 گل به ثمر رســانده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.