وقتی‌فرهاد‌خودش‌را‌درست‌نم‌یشناسد!

بازگشــت بــه فوتبال براي آنها که کفشها را ميآویزند همواره ســخت و دشــوار اســت. باید خیلي فاکتورها و خصوصیات دســت به دســت هم بدهد تا یــك بازیکن بالفاصله پــس از اینکه از دنیاي بازیگــري خداحافظي ميکند، بــه دایره مربیگري بازگــردد. معموال کمتر اتفــا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

درباره فرهاد مجيدي يك ســوال همواره بيپاســخ مانده است. اينكه او ميخواهد وارد حوزه مربيگري شود يا به دنبال ورود به عرصه مديريت است؟

از زماني كه مجيدي با فوتبال خداحافظي كرده دائــم خبرهاي ضد و نقيضي پيرامونش ميشنويم.

گاهي تصويــر فرهاد مجيــدي در حال گذراندن كالس مربيگري در انگليس و اسپانيا منتشر ميشود و گاهي تصويري از او دركنار يكي از وزرا.

به تازگــي نيــز از حضــور مجيدي در ســاختمان وزارت ورزش و جوانــان پــرده برداشــتهاند. پــس از ايــن شــايعه يكی از رســانههای نزديك به باشگاه استقالل مدعی شد، مجيدی از كنار حضور در دفتر كار وزير ورزش و جوانان به دنبال ورود به هيات مديره باشگاه استقالل است.

وزارت ورزش و جوانــان هيــچ گاه اين موضــوع را تاييد نكرد تا اين خبر نيز در كنار صدها خبر دروغين آن ســامانه اطالع رساني نزديك به برخي عوامل باشــگاه استقالل قرار بگيرد اما پرسشي كه ذهن را درگير كرده اين اســت كه اصوال مجيدي به دنبال چه هدفي است؟

آيا او ميخواهد وارد دايره مربيگري شود يا در پي مديريت اســت؟ يا شــايد هم فقط همين خبرسازيها اســت كه او و دوستانش را راضي ميكند.

فرهــاد مجيدي تــا به امروز كوششــي اثرگــذار در راســتاي تحقــق هيــچ يك از روياهايش نداشته است. چه آن زمان كه گفته ميشــد به زودي ســر از نيمكت استقالل در ميآورد و هر روز تيترهاي آنچناني دربارهاش منتشــر میشــد، چه حاال كه اين شايعات را میشنويم.

فرهاد مجيدي به واقع اگر ميخواســت مربي اســتقالل باشــد بايد پله پله شــروع ميكرد. الاقل ميتوانســت بهعنوان دســتيار در كنار مربيان قبلی اســتقالل قرار بگيرد تا شــايد اندكي با فضاي پر رمز و راز مربيگري در استقالل خو بگيرد اما مجيدي حتي حاضر به همراهي مربيان باتجربهتر قبلی هم نشد.

حاال كه نزديكان فرهاد خود را شكســت خــورده در پروژه تصاحب نيمكت اســتقالل ميبينند در تغيير سياستي به دنبال تصاحب يكــي از صندليهــاي هيات مديــره برای او هستند.

درباره مديريت وي نيز بايد اين سوال را تكرار كرد كــه با كدام كارنامه مديريتی توقع دارد در اين جايگاه قرار بگيرد؟

مجيــدي حتي تا بــه امــروز مدير هيچ مجموعهای در فوتبال نبــوده كه كارنامه قابل بياني در اين راستا داشته باشد.

گرچــه ديگر اعضاي هيات مديره باشــگاه استقالل هم آنچنان مردان با تجربه و آبديدهاي نيســتند و برخي از آنها نيــز هيچ تخصصي در اين امور ندارند.

فرهــاد مجيدي به واســطه مشــاورههاي غلطي كه در سالهاي اخير بيشتر بالي جانش بوده تا حافظ جانش ميخواهد در مسيري قرار بگيرد كه هيچ سنخيتي با تواناييهايش ندارد.

مجيــدي متخصص فوتبال اســت. مردي آبديده در ميــدان فوتبال. عنصري با تجربه كه فوت و فن فوتبال بازي كردن را ميداند.

بــا زير و بــم تمرين دادن آشــنا اســت، چارچوب دروازه را خوب ميشناســد و چنانچه تجربياتش با آموزشهاي آكادميك و روز فوتبال در هم آميخته شود شايد بتواند در آينده يكي از گزينههاي مربيگري در فوتبال باشد.

مجيدي اگــر به واقع دنبــال مديريت در فوتبال باشــد همچون جواد زرينچه كه با ورود به هيات مديره استقالل در اوج جواني و انرژي خود را سوزاند، عمرش را به تباهي ميكشاند و ترديدي نيست كه به مانند زرينچه خيلي زود از تجربه چنين كاري پشيمان خواهد شد.

مديريت در فوتبال شاخصههايي الزم دارد كه اكنــون در وجود مجيدي ديده نميشــود. نــه اينكه مديريت حرفــهاي باالتر از مربيگري باشــد. نه! اصل مطلب اين است كه مجيدي و مجيديهــا بايد عمرخود را جــاي ديگر صرف كنند.

در محيطــي كه با آن آشــنايي دارند و به تمام ريزهكاريهايش واقفند.

از فرهاد مجيدي هم همين انتظار اســت. اينكه اگر ميخواهد روزي كمك حال استقاللدر بخش فني- باشد برود و آرام آرام در چرخه مربيگري قرار بگيرد نه اينكه با خبرســازيها و شايد نشستهايي از اين دست خودش را مطرح كند.

مجيــدي ميتوانــد همچــون منصــور پورحيدري و بــه مانند ناصرحجــازي و حتي پرويــز مظلومــي به چهــرهاي بدل شــود كه براساس شايســتگي و كاري مستمر به جايگاه رفيع مربيگري در استقالل نايل آمدند.

آنها كــه در هميــن اســتقالل روزگاري دستيار بودند، تجربه اندوختند و بعدها براساس شايستگيهاي خود بر كرسي سرمربيگري اين تيم بزرگ تكيه زدند.

نــه اينكه دنبال رابطههاي پشــت پردهاي باشــند و بخواهند ره چند ســاله را يك شــبه بپيمايند كــه اين قبيل اقدامها نه تنها پايداري و ثبــات به همراه نميآورد بلكــه در درازمدت ضربههاي مهلكي بر او وارد خواهد كرد.

فرهاد مجيدي بايد خودش باشــد، خودش تصميم بگيرد و عميقا از چنين فضايي كه او را درحال البي كردن نشان ميدهد دوري جويد.

فرهاد مجيدي با آن روحيه شكننده و كم ظرفيتــي ذاتياش هرگز گزينه مناســبي براي مديريت نيست.

او حتي براي مربيگري نيز نيازمند آموزش است. آموزش در كالسهاي مربيگري و آموزش در ميدان تمرين و مسابقه.

فرهاد مجيدي هنوز با روياهايش فرسنگها فاصلــه دارد. نقطــهاي دور و بعيد كــه با اين ســكون و دور باطل زدنها هر روز دور و دورتر ميشود.

فرهاد مجیدی در تازهترین مصاحبهاش گفته میخواهد دستیار مربی خارجی شود. میخواهد همینطور به وقتکشی ادامه دهد و خودش را عقب بیندازد. با این بیبرنامگیها مجیدی خودش را میسوزاند او باید از جایی غیر از استقالل شروع کند. این اظهارات هم نشان میدهد که هیچ برنامه مشخصی برای ورود به عرصه مربیگری ندارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.