هاشمي نسب: من چه كارهام به رضاييان بگويم به استقالل برو

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تيم ملي امروز در يك بازي حساس به مصاف ازبكستان ميرود. مهدي هاشــمي نسب بازيكن سابق استقالل در خصوص اين بازي اينطور ميگويد: «روي كاغــذ، بازي راحتي در پيش نداريم اما با كارلوس كيروش و تفكرات او ديدار راحتي خواهيم داشــت. همه نتايــج تيم ملي را بايد به نام اين مرد پرتغالي ثبت كنند. مدتهاست تيم ملي انسجام خوبي دارد و به همين دليل است كه ميگويم فكر نكنم ديدار ســختي برابر ازبكستان داشته باشيم، آن هم در ورزشــگاه آزادي و با حضور هواداران. بــا كيروش ازبكســتان را ميبريم، خــوب هم ميبريم. اگر خيلــي راحت در حال صعود به جام جهاني هستيم، به خاطر كيروش اســت. او به تمام معنا يك مربي اســت، البته ايرادهايــي دارد كه به بحــث مديريتي فوتبال ما باز ميگردد كه بــه آن ورود نميكنم. عيار تيم ملي هم در جام جهاني مشــخص ميشود. اگر قرار باشــد برويم و از مرحله گروهي حذف شــويم، پيش از اين هم اتفاق افتاده اســت. اميدوارم از مرحله گروهي جام جهاني صعود كنيم تا تغيير و تحول اساسي در فوتبال ايران رخ دهد.»

بازيكن سابق استقالل و پرسپوليس در ادامه اشارهاي به بحث پيوستن رامين رضاييان به اســتقالل ميكند و ميگويد: «مــن تنها دو بار رضاييان را از نزديك ديدهام كه يكبار در ســعادتآباد و زماني كه مشــغول گرفتن كپــي از كارتي بودم، او را ديدم و احوالپرســي كرديم. من چه كارهام كه به او بگويم به اســتقالل برو يا نرو. اين همه بازيكن از پرســپوليس به استقالل رفت، آيا كســي با من مشــورت كرد كه االن جــواب بدهم؟ صالح مملكت خويش خسروان دانند.» هاشمينســب با بيان اين جمله در ادامه ميگويد: «بحث پيوســتن رضاييان به استقالل شخصي است و ارتباطي به من ندارد. در حالت عادي بين برخيها منفور هســتم، حاال بخواهم در مورد رضاييان نظر بدهم؟ اگر بخواهم صحبت كنم، شــاهنامه ميشود كه االن وقت كافي براي آن وجود ندارد!»

ترديد از تناقضهاي رفتاري آقاي مربي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.