جباروف استقالليها را دور زد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جباروف نيمفصل گذشته قراردادي يك سال و نيمه با استقالل امضا كرد اما با محروميت اين باشــگاه از فصل نقل و انتقاالت ناچار شد براي يك نيمفصل به سپاهان منتقل شود.

موضوع اين اســت كه اســتقالليها ميگويند چون او قراردادي يك ســال و نيمــه امضا كرده بايد به اين تيم برگردد امــا موضوع اين اســت كه جبــاروف با اســتخدام دو وكيــل ايرانــي و خارجي توانســته ثابت كند كه چون قراردادش در زمان غيرقانوني و محروميت استقالل بسته شده است بنابراين ضمانت اجرايي ندارد و او ميتواند يكطرفه آن را فســخ كند.

جباروف چنــدي پيــش پيامي به مسووالن باشگاه استقالل داده است كه به دليل مشــكالت خانوادگي نميتواند در ايران بازي كند اما گفته ميشــود در صورتي كه اين مشكل حل شود، جباروف قصد دارد فوتبالش را در ســپاهان ادامه بدهد چراكــه از كار با زالتكــو كرانچار كامال راضي است.

نكتهاي كــه در اين بين وجود دارد اين است كه وثوق احمدي رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنان چند هفته پيش اعالم كرد چــون جباروف با اســتقالل قرارداد امضا كــرده و در زمان انتقال او به ســپاهان تفاهمنامهاي به امضاي اين بازيكن و ســپاهان رسيده است جباروف نميتوانــد بــا طالييپوشــان اصفهاني قرارداد امضا كند.

با ايــن حــال دو وكيــل جباروف توانســتهاند ثابت كنند كه چون قرارداد اصلي او با اســتقالل در زمان غيرقانوني امضا شــده بنابراين اين تفاهمنامه هم از درجه اعتبار ساقط است.

با اين شــرايط در صورتي كه سرور بخواهــد در ايران بــازي كنــد با عقد قراردادي رســمي و قطعي با ســپاهان قرارداد امضا خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.