ابهام در فهرست خروجي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها خبرهاي بسياري در مورد فهرست خروج استقالل به گوش ميرسد. خبرهايــي در مورد خروج هراير مگويان، يعقوب كريمــي، وريا غفــوري، پادواني ...و از اســتقالل. با وجود اين استقالل و منصوريان امسال بسيار با تجربهتر از سال قبل عمل ميكنند. آنها سعي دارند ابتدا بازيكنان جانشين مد نظر را بگيرند و بعد كه فهرســت خروج را اعالم كنند. ســال قبل اســتقالل پيش از اتمام مذاكراتش با بازيكنان جديد فهرست خروج را اعالم كرد. فهرســتي كــه در آن آرش برهاني، حنيف عمران زاده، وحيد طالبلو ...و ديده ميشــدند. استقالل ســعي دارد با امثال جباروف، بيت سعيد، پژمان منتظري ...و ابتدا به توافق نهايي برســد بعد فهرست خروج خود را اعالم كند. اســتقالل سال گذشته از اعالم زودهنگام فهرست خروج ضرر كرد و در برخي پســتها نتوانست بازيكناني بهتر از بازيكنان خودش كه در فهرست خروج قرارداده بود از بازار نقل و انتقاالت صيد كند. استقالل در نيمفصل تعدادي از خريدهاي ابتداي فصل خودش را از فهرست خارج كرد. البته اينطور كه گفته ميشــود منصوريان براي فصل بعد اعتقــادي به حضور يعقوب كريمي و وريا غفوري ندارد و قرار است اين دو بازيكن را در فهرست خروجي خود بگذارد بايد ديد در نهايت سرمربي استقالل چه تصميمي براي فهرست خروجي اين تيم ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.