استقالل براي ليگ هفدهم آماده ميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالليها در فاصله يك هفته تا شروع تمرينات اين تيم تالش ميكنند تا بــا تمامي قــوا به اســتقبال اولين تمرينات خود بروند. تمرينات استقالل از روز شنبه 27 خرداد ماه آغاز ميشود تا آبيها رسما براي شروع ليگ خود را آماده كنند.

آبيها امــا در فاصله يك هفته تا شــروع تمرينات ليگ برتــر پروژهها و پروندههاي ناتمامــي دارند و تنها يك هفته مهلت دارند تا براي شروع منظم تمرينات در حضور تمامي ســتارههاي خــود، اقــدام كنند. روز شــنبه چك بازيكنان اســتقالل وصول شد و حاال آبيهــا در مذاكرات خود بــا بازيكنان قديمــي و جديــد با اعتمــاد به نفس بيشتري ظاهر ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.