روزبه چشمي منتظرفهرست استقاللي ها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

روزبــه چشــمي از جملــه بازيكناني اســت كــه منصوريان براي فصــل آتي به او دلخوش كرده اســت امــا در حال حاضر روزبه درفهرســت اســتقالل نيست و براي اينكه به جمع آنها اضافه شــود بايد منتظر بازيكناني باشــد كه ازفهرســت اســتقالل خارج ميشوند.

اســتقالل در حال حاضــر يك جاي خالــي دارد و بــراي بازيكنانــي كــه تازه واردفهرست ميشوند بايد جاي خالي پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.