استیلی یا کریمی؟ شاید هم یک مربی ناکام دیگر مربيانبدونتيمدرصفطوالنینفت!

بعد از یک سال بالتكلیفي، وضعیت مالكیت باشگاه نفت تهران مشخص و این تیم به طور کامل به بخش خصوصي منتقل شد. حاال خیال نفتيها بابت حفظ سهمیه آسیایي و وضعیت مالكیت راحت شده و آنها بهعنوان تنها تیم بدون سرمربي لیگ، در تالش هستند تا هرچه سریعتر از میان مربیان بد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از همان زمان كــه با قهرماني نفت تهران در جــام حذفي، علي دايي از اين تيم جدا شــد، حرف و حديثها درباره آينده نفت راه خود را به منابع خبري باز كردند. اولين حواشي مطرح شده، خريد امتياز نفت از سوي صباي قم بود. حتي وقتي با خارج شدن امتياز نفت از تهران مخالفت شــد، همچنــان صحبتهايي دربــاره فــروش امتياز ايــن تيم مطرح بــود. صحبتهــا و گمانهزنيهايــي كه برنامهريزي براي آينده اين تيم را تحت تأثير خود قرار ميداد.

دقيقا به هميــن دليل بود كه علي كريمي بهعنــوان تنها گزينه جدي نفت تهــران براي نشســتن روي نيمكت اين تيم، سرمربيگري نفت را نپذيرفت چون باشــگاه نفت تهران حتــي حاضر نبود به بازيكناني كه قرار اســت جذب كند، چك مدتدار بدهد و با اين وضعيت چه تضميني بود كه بي پوليهاي فصل قبل تكرار نشود؟

حــاال اما روال انتخاب ســرمربي به كلــي تغيير كــرده اســت. در چند روز اخير جلساتي در كميته واگذاري باشگاه نفت تهران برگزار شــده و طرفين براي واگذاري مالكيت باشــگاه نفت به بخش خصوصي به توافق نهايي رسيدهاند.

با توجه به مشــخص شدن وضعيت سهامداران و مالك باشگاه نفت، به زودي اعضــاي هيــات مديره اين باشــگاه نيز مشخص خواهد شد تا ساز و كار دريافت پروانه فعاليت اين باشــگاه كامل شــود. برهمين اساس، نفتيها توانستند سهميه آســيايي خود را كه با قهرماني در جام حذفي كسب كرده بودند، حفظ كنند و سال آينده يكي از سهميههاي ايران در ليگ قهرمانان آسيا باشند.

بعد از انجام ايــن كارها، مهمترين و اصليترين مأموريــت نفتيها، چيزي نيســت جز انتخــاب ســرمربي. خبرها حاكي از اين اســت كه بعــد از توافقات اوليه كه باشگاه با حميد استيلي داشته، ظاهرا جلســات روزهاي آينده استيلي با مالك باشــگاه، تكليف حضور او در اين تيم را مشــخص خواهد كــرد. جالبتر اينكه برخي منابع خبري اعالم كردهاند كه نفتيهــا هنوز به حضور علي كريمي در ايــن تيم اصرار دارنــد و حتي اگر او بپذيرد، ميخواهند او را بهعنوان دستيار استيلي به خدمت بگيرند كه با توجه به رابطه خوبي كه بين اين دو نفر هســت، اين اتفاق چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.

با اين حــال اما نبايد ايــن نكته را هم فراموش كرد كه حميد اســتيلي در شــرايطي در يكقدمي نيمكت نفت قرار دارد كه صفي طوالني از مربيان بدون تيم مانده را پشت سر خود دارد. گزينههايي كه هركدام ميتوانند با مســووالن نفت وارد مذاكره شــوند و اســتيلي را براي نشســتن روي نيمكت نفت، وارد رقابت پيچيدهاي كنند. گزينههايي چون فرهاد كاظمي، فيروز كريمــي، صمد مرفاوي، نعيم ســعداوي، مجتبي حسيني، رسول خطيبي، حسين فركي و افشين پيرواني كه هركدام در نــوع خود مدعي هدايت بهترين تيمهاي ليگ هستند.

از ميان اين گزينهها البته حســين فركــي اعالم كــرده كه ايــن فصل به دليل مشكالت جســمانياش ميخواهد اســتراحت كند و فعال به فكر مربيگري نيست. فيروز كريمي هم از فصل گذشته در محافــل خصوصي از تصميمش براي خداحافظي از مربيگــري صحبت كرده بود و تأكيد داشــت كه اگــر در تيمي فعاليت كند، بهعنــوان مديرفني خواهد بود.

فرهاد كاظمــي اما از همان مربيانی اســت كه بدون تيــم مانــده. او فصل پيش به دليل مشــكالت و اختالفهاي شديد با مســووالن سياه جامگان از اين تيم جدا شــد و به ماشينسازي رفت و روزهــاي بدي را در تبريــز تجربه كرد. ماشينســازي كه اوضاعي بهتر از سياه جامگان نداشت، به بدترين شكل ممكن به ليگ يك ســقوط كرد و حاال به نظر ميرســد اين موضوع روي نظر باشگاهها براي جــذب كاظمي تأثير گــذار بوده است. اتفاقي كه براي صمد مرفاوي هم در صبا افتاد و باعث شده كه تيمها براي ســپردن هدايت تيم خود به او، با قدري تأمل و ترديد اقدام كنند.

نعيم ســعداوي هم كه نتوانســت خواســتههاي فوالديهــا را در فصــل گذشــته تأمين كند و بارها مورد انتقاد مســتقيم مديرعامل فــوالد قرار گرفت، در ميان همين مربيان بــدون تيم قرار ميگيرد كه ميتوانند در ميان گزينههاي نفت هم باشند.

هرچند كه بعيد است سعداوي حاضر شود براي مربيگري از اهواز و خوزستان خارج شــود اما پيشنهاد ســرمربيگري در تيمي چون نفت در شــرايط مطلوب ميتواند به اندازهاي وسوسه كننده باشد كه هركسي را متقاعد به ترك شهر خود كند.

رســول خطيبي هم كه بــه دليل نداشــتن مدرك اول مربيگــري و نتايج نه چنــدان رضايتبخش، در ســالهاي اخير فقط مــورد توجه تيمهاي تبريزي بوده اســت اما خاطره روزهاي خوب او شايد دليلي شــود براي توجه نفتي ها. همچنيــن مجتبي حســيني هم كه به دليل مخالفت هيأت مديره ذوبآهن از اين تيم جدا شــده، حاال بدون تيم است و بــا تواناييهاي فني كه از خود نشــان داده ميتواند از گزينههاي نفت محسوب شود.

افشــين پيرواني هم جزو كســاني است كه از ميان افراد حاضر در اين صف طوالني همزمان با اســتيلي به جلسات مذاكره با مسووالن راه يافته است.

قــرار گرفتن نــام هريــك از اين گزينهها درفهرســت مربيان مدنظر نفت تهران اما مستلزم اين است كه استيلي و پيرواني در مذاكرات روزهاي آيندهشان با مالك باشگاه به توافق نهايي نرسند كه اگر برسند بايد ديد آيا حضور هر يك از آنها روي نيمكــت نفت ميتواند انتخاب خوبي براي هدايت مدافع عنوان قهرماني جام حذفي باشد؟

نعیم سعداوي هم که نتوانست خواستههاي فوالديها را در فصل گذشته تأمین کند و بارها مورد انتقاد مستقیم مدیرعامل فوالد قرار گرفت، در میان همین مربیان بدون تیم قرار ميگیرد که ميتوانند در میان گزینههاي نفت هم باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.