غریبى یك فرزند خوانده... ماشين سازى ؛ تيمی كه فعال وجود ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - حبیب چرندابی ‪Habib Charandabi‬

در شــرايطی كــه تقريبــا تمامی تيم هــای ليگ برتری و دســته اولی فوتبــال كشــور بــا عبــور از روزها و هفتهها اســتراحت، از مدتها قبل در تكاپــوی يارگيری، تخصيــص بودجه و معرفــی اركان مديريتی و كادر فنی خــود افتادهاند، وضعيــت قديمیترين تيم فوتبال شــمالغرب كشــور كه به ســبزقباهای فوتبال ايران شهره است، همچنــان مبهم و نا مشــخص بوده و سكوت مالكان و مديران فعلی در قبال تعيين تكليــف حمايت يا عدم حمايت از اين تيم ريشــه دار در حساسترين بزنگاه پيش از آغــاز رقابت های ليگ يــك، نگرانی های عديــده ای را برای دوستداران و هواداران سبزقباها ايجاد كرده است.

شــهرداری تبريز كه دو سال قبل بــا مصوبه شــورای چهــارم، ناگزير از جابهجايي امتياز تيم فوتبال دسته يكی تحت مالكيت خود با تيم دســته دومی ماشــين سازی شد، شايد فكرش را هم نمی كرد كه با صعود مجدد شهرداری به ليگ يك و در كنار آن، ســقوط پر حرف و حديت ماشــين سازی از ليگ برتر بــه ليگ دســته اول، عمال دچار چالــش مديريتی و حمايتــی در قبال دو تيــم فوتبال تحت مالكيــت، با دو جنس كامال متفاوت شــود و در ترديد ادامه حمايت از تيمی قرار گيرد كه تا همين چنــدی قبل، دفاعی تمام قد از آن داشــت و امروز با صعود شهرداری به ليگ يــك و برخی محدوديت های موجود، حمايت از ماشــين ســازی به اولويت بعدیاش تبديل شده است.

ماشينســازی تبريز كه در طول قريب به دو دهه گذشــته، در به دری های بســياری را تجربه كرده اســت، امروز در شرايطی با صعود تيم فوتبال شــهرداری تبريز به ليــگ يك، حكم كــودك ناتنی و به تعبيــر بهتر، فرزند خوانده را برای مديــران اين مجموعه پيدا كرده اســت كه هــواداران آن، با اســتناد به وعدهها و قول های شهردار محتــرم تبريز و مدير عامل ســازمان ورزش شــهرداری طی ماه های اخير، همچنــان اميــد فراوانی بــرای تداوم حمايــت هــای عملی و نه شــعاری و تبليغاتی مديران شهرداری از تيمشان دارنــد. با وجود اين، تا اين لحظه، هيچ اقدام روشــنی در اين خصوص صورت نگرفته است.

متاســفانه ماشين ســازی تبريز امروز نه هيأت مديره دارد، نه كادر فنی مشخص، نه بودجه مصوب و نه بازيكن شــاخصی در اين تيم باقی مانده است، در مقابــل، مديران شــهرداری ترجيح دادهاند، اولويــت اول را به تيم فوتبال شــهرداری تبريز داده و در اين راســتا نيــز ضمن تخصيص بودجه مشــخص و معرفــی اركان مديريتــی و فنی اين تيم، كدهای مشــخص خود را به اهالی فوتبال تبريز و استان صادر كنند.

آنچه امروز از تحــركات پيرامونی مديريت شــهرداری، ســازمان ورزش، هيأت فوتبال و البته شــورای پنجم و منتخبان آن استنباط می شود، قطعيت يافتن موضوع واگذاری امتياز ماشــين سازی تبريز به گروهی سرمايه گذار از بخش خصوصی اســت؛ اتفاقی كه اين تيم ريشــه دار و قديمی را همچنان در دور تسلســل بی صاحبی و در به دری نگه می دارد و عمال با توجه به طوالنی شدن پروســه اين واگذاری از يك سو و محدود بودن زمــان مهيا كردن تيم برای ورود به مســابقات از سوی ديگر، نوعی فرصت ســوزی عامدانه در بستن تيمی خوب به نام ماشــين ســازی را سبب خواهد شد.

بی ترديــد و با توجه به شــرايط فعلی، پسنديده نيســت، قديمیترين تيم فوتبال شــمالغرب كشور، همچون كودك سر راهی و فرزند ناتنی، اينگونه مــورد بی مهری و بی توجهی متوليانی قرار گيــرد كه تا هميــن چندی قبل مدعی تداوم حمايت از آن بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.