استيلي: بازيكنان تيم ملي فلسفه سرمربي را ميشناسند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با اينكــه نــام حميد اســتيلي، ديروز(يكشــنبه) بهعنــوان يكــي از گزينههاي جدي نشستن روي نيمكت سرمربيگري نفت تهران مطرح شد اما او ترجيــح داد به جاي اينكــه درباره مذاكراتــش با باشــگاه نفــت تهران و اشــاره به صحبتهايي كه با مسووالن باشــگاه داشــته، فقط و فقــط درباره بازي امشب(دوشــنبه) تيم ملي مقابل ازبكستان اظهارنظر كند.

او درباره صعود تيم ملي ميگويد: «قطعا تــا زماني كه بــازي نكردهايم حداقــل روي كاغــذ صعودمان قطعي نشده اما دور از انتظار نيست كه بتوانيم براي اولين بــار در تاريخ فوتبال ايران دوميــن صعود پياپــي را تجربه كنيم. درايت فدراسيون فوتبال و ثباتي كه در كار كيروش و حفظ اين مربي به وجود آمد باعث شــد تا تيم ما بعد از ساليان سال با شــرايط خوب و خيلي زودتر از موعد مقرر راهي جام جهاني شود.»

او در مــورد اينكه اگر تيم ملي در 3 بازي باقيمانده گل نخورد يك ركورد اســتثنايي براي فوتبال ايران به دست خواهد آمد، توضيح ميدهد: «فلســفه كاري كيروش در اين چند ســال اين چنين بوده كه تيــم ملي ابتداي بازي گل نخــورد و اينكه تمامــي بازيكنان خيلي خوب در كارهای دفاعي شركت كنند. اين موضــوع هم به خاطر ثبات كــيروش در فوتبــال ايران اســت و باعث شــده تا همه بازيكنان فلسفه او را به خوبي بدانند. در اين بين بهترين فاكتور تيم ملي اين اســت كه همه در كار گروهي شركت ميكنند.»

سرمربي سابق پرسپوليس درباره اينكه كــيروش تمامــي كادر فني و آناليز تيم ملي را پرتغالي كرده است، ميگويد: «بعضي چيزهــا همه جاي دنيا وجود دارد و شايد يكسري مسائل از ضعف مديريت باشد. هر چيزي بايد جاي خودش باشــد. نميشــود مدير رســانهاي تيم ملي هم پرتغالي باشد و ايــن از ضعف مديريت فدراســيون است.»

او تأكيد ميكند: «درست است كه بايد همه جور امكانات را براي موفقيت تيم ملي يك كشور در اختيار كادر فني قرار داد امــا يك مربي هم بايد در حد وظايفش رفتار كند. اينكه با اســتفاده از مربيــان ايرانــي در كنــار كيروش بتوانيم يــك كالس درس را براي آنها فراهم كنيم، هيچ شكي نيست اما حتماً ضعف مديريت است كه كار را به اينجا كشانده و اين اشــكاالت امروز در تيم ملي به وجود آمده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.