افضل: ديگر كاري با ناظم الشريعه ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي افضل سرمربي تيم فوتسال گيتي پسند اصفهان درباره غيبت مهران عاليقدر در تمرينهــاي اين تيــم و حضورش در جــام رمضان امارات ميگويد: «عاليقدر در اختيار باشــگاه قرار دارد و فعال از او نااميد شدهايم. نميدانم چه مشكلي برايش پيش آمده و باشــگاه چه تصميمــي در قبالش خواهد گرفت اما اميدوارم هر چه هســت، به صالح باشــگاه و اين بازيكن باشــد. ما تمام ســهميه خود را اســتفاده كردهايم و نميتوانيــم بازيكني بگيريــم اما مطمئن باشــيد ضرر نخواهيم كرد. بازيكناني كه با ما كار ميكنند، همه خوب هستند و نيازي به بازيكن ديگري نداريم. در اين ميان خود عاليقــدر ضرر ميكند؛ البته او اگر تيم هم نداشته باشــد به تيم ملي دعوت ميشود چون ناظم الشريعه هر كاري دلش بخواهد انجــام ميدهد. ســالهاي قبل هــم با او صحبت ميكردم اما راه خودش را ميرفت و هيچ توجهي به توصيههاي ما نداشت.»

او بــا انتقــاد از ســرمربي تيم ملي ميگويد: «ناظم الشريعه بهعنوان سرمربي تيــم ملي ميگويــد با مربيان باشــگاهي ارتباط دارد و از آنها مشــورت ميگيرد اما او بيشتر به نظرات خودش توجه ميكند تا مربيان باشــگاهها. من هم ديگر كاري با او ندارم چون تنها خــودش براي خودش مهم اســت.» افضل پيگيــر برگزاري چند بازي تداركاتي مهم است: «شخصا با وحيد شمســايي و باشــگاه مس تمــاس گرفتم و پيشــنهاد برگزاري بازي تداركاتي را به اين دو تيم دادم اما به دليل هزينه ســفر به اصفهان و مشكل مالي، جواب رد دادند. باشــگاه نيز با تيمهاي فــرش آرا و ارژن مذاكره كرده و اميدواريم به اصفهان بيايند تا اين بازيها را برگزار كنيم چون برگزاري چنين مســابقات تداركاتي ميتواند به نفع همه طرفها باشــد.» سرمربي گيتيپسند همچنين از جذب يك بازيكن برزيلي خبر داد: «براي جام باشــگاههاي آســيا با يك بازيكن جديد برزيلي به توافق رســيدهايم و او در روزهاي آينده به ايران ميآيد. اين بازيكن سابقه بازي در ليگ برزيل را داشته اما تاكنــون در تيمهاي ايراني بازي نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.