مليپوش فوتسال به شنژن چين پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكن فصل پيــش حفاري اهواز به صورت قرضي بــراي نماينده چين در جام باشــگاههاي آســيا به ميدان خواهد رفت. پيمان حفيظي مليپوش فصل گذشــته تيم فوتســال حفاري اهواز به صورت قرضي به تيم شــنژن نانلينگ چين پيوســت تــا اين تيم را در مســابقات جام باشگاههاي آسيا در ويتنام همراهي كند.

شنژن در اين مسابقات با تيمهاي گيتي پسند اصفهان و شريكر اوزاكاي ژاپــن در گروه C قــرار دارد و به اين ترتيب حفيظي بايد ۱3 تير در دومين بــازياش با شــنژن مقابــل نماينده فوتســال ايران قرار بگيرد. بدون ترديد رويارويي ايــن بازيكن بــا تيم گيتي پسند در جام باشگاههاي آسيا ميتواند جذابيتهاي بسياري داشته باشد. جام باشــگاههاي آسيا از ۸۲ تير تا ۸ مرداد در ويتنام برگزار خواهد شــد. پيش از اين هم بازيكنان زيادي از كشورمان در تيمهاي مختلف آسيايي حضور داشتند. ظاهرا تيم چيني ميخواهد قدرتمندانه در اين جام حاضر شود. بايد ديد آنها با صرف هزينههاي هنگفت چه جايگاهي را به دست خواهند آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.