مدافع خونهبهخونه در مس كرمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رامتين ســليمانزاده بهعنوان اولين بازيكن جديد اين فصل تيم مس كرمان، قرارداد خود را با اين باشــگاه به امضا رساند تا فصل آينده پيراهن مس كرمان را برتن كند. او در پست دفاع وسط بازي ميكند.

سليمانزاده در نيمفصل اولی كه در فجر سپاسي خدمت سربازي خود را انجام ميداد موفق شــد در شيراز گلي را هم به تيم مس كرمان بزند. او در نيمفصل دوم آن ســال به تيم پيــكان تهران رفت و در هر دو تيم يكي از عناصر تاثيرگــذار در خط دفاعي آنها بود و نقش عمدهاي در صعود تيم پيكان به ليگ برتر ايفا كرد. ســليمانزاده فصل پيش به تيم خونه به خونه بابــل رفت و در اين تيــم نيز يكي از بازيكنان ثابت خــط دفاعي اين تيم محسوب ميشد.

او صبح ديروز با مقامات باشگاه مس كرمان به توافق نهايي دست پيدا كــرد و در نهايت قرارداد خود را با اين تيم به امضا رســاند تا فصل آينده در خط دفاع مس كرمان بازي كند. در همين راســتا رضا ســتاري بازيكن كرمانــي فصل قبل مــس كرمان قراردادش را با ايــن تيم يك فصل ديگر تمديد كرد.

پيش از او رضا حيدري و مجتبي محبوب مجاز قرارداد خود را تمديد كردند. حامد محمودي كه فصل گذشته در مس رفسنجان بود بار ديگر به تيم سابق خود يعني مس كرمان پيوست. محمودي سابقه بازي در تيمهاي استقالل خورستان و نفت مسجد سليمان را در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.