مايليكهن در انتظار تعيين وضعيت ماشينسازی؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد مايليكهن فصــل آينده هم در ليگ يك مربيگري خواهد كرد.

ايــن مربی كه نتوانســت ملــوان را به ليگ برتر برســاند، ظاهرا با مديران باشگاه ماشينســازي براي هدايت اين تيم تبريزی به توافق رسيده و قرار است روي نيمكت اين تيم تبريزی بنشــيند. گفته ميشود تكليف مالكان جديد اين باشــگاه به زودي مشخص خواهد شــد. ماشينسازي فصل خوبي را در ليگ برتر پشت سر نگذاشت و نهايتا با فرهاد كاظمي به ليگ يك سقوط كرد. مايلی كهن در گذشته سابقه مربيگری در شهرداری تبريز را نيز داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.