گلمحمدي بازيكنان مستعد تراكتور را می بيند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يحيي گل محمدي ســرمربي تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز كه از ابتداي هفته آينده تمرينات ايــن تيم را آغاز خواهــد كرد پيش از شــروع تمرينات به مدت دو روز تيــم منتخب آكادمي اين باشگاه را زير نظر خواهد گرفت. بر اين اساس يحيي گل محمدي روزهاي پنج شنبه و جمعه شاهد برگزاري يك مسابقه تداركاتي و همچنين تمرين تيم منتخب آكادمي اين باشگاه خواهد بود كه شامل بازيكنان بومي تيمهاي اميد و جوانان همچنين تعدادي از بازيكنان تيم تراكتورسازي نوين است. بازيكنان اين تيم فصل گذشــته عملكرد خوبي در رقابتهــاي ليگ اســتان همچنين مســابقات ليگ كشوري داشــتهاند و بر همين اســاس در قالب تيم آكادمي تراكتورســازي انتخاب شدهاند كه طي يك مسابقه تداركاتي مقابل تيم عقاب تبريز قرار ميگيرند.

گل محمــدي پيــش از شــروع تمرينــات تراكتورســازي بازيكنــان منتخب آكادمي اين باشگاه را زير نظر ميگيرد تا تعدادي از بازيكنان مستعد مورد نظر خــودش را براي حضور در تمرينات تيم بزرگساالن انتخاب كند. حال كه پنجره نقل و انتقاالتي باشگاه تراكتورســازي بسته شــده بازيكنان تيمهاي پايــهاش اين فرصت را دارند كه با ارائه تواناييهاي فني شان زودتر از آن چــه در نظــر داشــتند به تيم بزرگساالن راه پيدا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.