مخالفت مس سونگون با بازگشت بازيكنان دبيري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از اينكه مقرر شــد باشگاه دبيري تبريز با حمايت شركت «هافمن» تبريز و به نام اين شركت در ليگ برتر فوتسال حضور يابد، مديران باشگاه دبيري تصميم گرفتند بــا مســووالن و مديرعامل باشــگاه مس سونگون بر سر بازگرداندن سه بازيكني كه از دبيري بــه مس رفتهاند (حميد احمدي، فرهاد فخيم و عليرضا عســكري)، جلسهاي برگــزار كنند. اين نشســت صبــح امروز (يكشنبه) برگزار شــد. فرزين دبيري قائم مقام باشگاه دبيري در خصوص اين جلسه كه با محمدرضا كافي، مديرعامل باشــگاه مس برگزار شــد اينطــور ميگويد: «آقاي كافي معتقد بود كه اگر اين ســه بازيكن از مس بروند، شــاكله اين تيم به هم ميريزد و گفــت حاضريم يكــي از ايــن بازيكنان را بدهيــم. مديران شــركت هافمن تأكيد داشــتند كه تيمي در حــد ردههاي اول تا سوم جدول بسته شود وگرنه حاضر نيستند كمكي به ما كنند و احتمال انحالل دوباره تيم زياد اســت. در اين صورت تمام تمركز خود را روي نتيجه گرفتن تيم همشــهري خود معطــوف ميكنيم. اي كاش آقاي تاج زودتر از مالك باشــگاه دلجويي ميكرد تا تصميم به بازگشــت بگيريــم و زمان را از دست ندهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.