وضعيت نامشخص آلومينيوم اراك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فريبرز محمودزاده مســوول برگزاري مســابقات ليــگ يك درباره زمان شــروع فصل جديد ميگويد: «با توجه به برنامهريزيهاي به عمل آمده فصل جديد رقابتهاي ليگ دســته اول فوتبال كشور با ۸۱ تيم از اواســط مردادماه برگزار خواهد شد. متاسفانه هر سال شاهد هستيم كه برخي تيمها پيش از شروع مسابقات به صورت شفاهي اعالم عدم حضور ميكننــد ولي در نهايت به ليگ اضافه ميشــوند. به عقيده بنده تيمها بايد هرچه ســريعتر وضعيت خود را براي فصل جديد مشخص كنند و اگر مطلبي در اين خصوص وجود دارد بايد به صورت مكتوب به سازمان ليگ اعالم شود.»

او يكي از تيمها را معرفي ميكند: «با اينكه تنها ۶ هفته تا آغاز ليگ يك باقي اســت، وضعيت تيم آلومينيوم اراك در هالهاي از ابهام است و سازمان ليگ و فوتبال دوستان اراكي هنوز نميدانند كه اين تيم در اين ليگ حضور خواهد داشت يا خير.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.