باشگاه نساجي: رزاقپور را به استقالل و تيمهاي ديگر نميدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طــي چند روز اخير بحث انتقال ابوالفضل رزاقپور مدافع چپ تيم ملي جوانان و باشــگاه نســاجي در رسانهها مطرح شده اســت اما اين بازيكن با مخالفت باشگاه نساجي نميتواند راهي استقالل شود.

رزاقپور يك سال ديگر با نساجي قرارداد دارد و نظر مديران و كادر فني باشــگاه اين است كه باشگاه به اين بازيكن نياز دارد به همين دليل گفتهاند او را نه به اســتقالل و نه به تيم ديگري نخواهند داد. پاشــازاده ميخواهد با قدرت وارد مســابقات شود. عليرضا منصوريان بعد از نشست چند روز پيش خود با افتخاري از جذب دو بازيكن تيم ملي جوانان خبر داد كه استقالليها پنجشنبه گذشته با مهدي قائدي به توافق رسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.