قرارداد 2 بازيكن با سياهجامگان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - تمرینات سياه جامگان براي حضور در ليگ هفدهم، از امروز(دوشنبه) آغاز ميشود و اكبر ميثاقيان با حفظ ‪12 01،‬ بازیكن از فصل گذشته و جذب همين تعداد بازیكن بومي، تركيبي از بازیكنان بومي و باتجربه را راهي ميدان خواهد كرد. خودش معتقد است كه این تيم او را به یاد ابو

همه منتظر هستند تا خاطره سال 84 شما در ابومســلم این بار با سياه جامگان تكرار شود.

فضا خيلي شــبيه به فضــاي آن زمان است. هرچند كه آن تيم چيز ديگري بود.

كشف عبدا... شاهحسيني، محمدرضا خلعتبري، شــهاب گــردان، آندرانيك تيموریان ...و حاصل بازگشــت شــما به ابومسلم بود.

بله، روزهاي خوبي بود كه هيچ وقت از خاطرهام پاك نميشــود. تمام تالشم اين است كه دوباره اســتعدادهايي كه ناشناخته ماندهاند را به فوتبال معرفي كنم. در همين راســتا هم اقداماتــي انجام دادهايم. دوســت دارم خاطره بازيكنسازي در ابومسلم را تكرار كنم.

به نظر ميرســد فصل آینده بخش قابل توجهي از سياه جامگان را بازیكنان بومي تشكيل دهند.

مــا ‪12 01،‬ بازيكن بومــي را از ميان استعدادهاي استان شناســايي كردهايم كه در كنــار بازيكنــان فصل قبل ســياه جامگان، به تدريج در تركيب تيم قرار ميگيرند. ما از سال گذشته 10 تا 12 بازيكن بيشتر نداشتيم كه از بيشتر آنها براي اين فصل هم استفاده خواهيم كرد.

به خاطر مشكالت مالي نميتوانيد به سراغ بازیكنان شاخص بروید؟

از طرفي بودجه باشگاه به ما اجازه اين كار را نميدهــد و از طــرف ديگر هدف اصلي باشــگاه بوميگرايي اســت. ما با بومي گرايي ميخواهيم شــور و اشتياقي در سطح استان به وجود بياوريم.

در ميــان این اســتعدادهاي بومي، گزینههایي هستند كه شــما را اميدوار كنند؟

بلــه همه ايــن ‪15 01،‬ بازيكن جواني كه ميخواهيم به تيم اضافه كنيم، با اســتعداد هســتند و آينده درخشــاني دارند اما در طول فصل بايد به تدريج درباره آنها تصميم گرفت.

فكر ميكنيد خاطره ابومسلم تكرار شود؟

ابومســلم زير نظر نيروي انتظامي بود و شــرايط متفاوتي با سياه جامگان داشت. االن هم البته مسووالن تمام تالش شان را ميكنند كه شــرايط خوبي در اين تيم به وجود بياورند امــا نبايد فراموش كنيم كه اين تيم شــخصي است و هزينههايش از جيب مالك و مديرعامل پرداخت ميشود.

بهتر نبود اگر مســووالن تيم از پس هزینهها برنمي آمدند، اقدام به واگذاري یا جذب یك حامي مالي قوي ميكردند؟

تيم مال خودشــان است و اين مسائل به من ارتباطي ندارد. ضمن اينكه آنها دوســت ندارنــد تيم را واگذار كننــد و ميخواهند اين شــورو اشتياق در استان باشــد. ما هم با بومي گرايي سعي داشتيم در ايجاد اين شورو اشتياق كمكي كرده باشيم.

آیا اقداماتي انجام شــده كه حداقل در فصل جدید، دغدغههاي مالي نداشته باشيد؟

از روزي كه من به سياه جامگان آمدم، شرايط رفته رفته بهتر شده است. االن ديگر ما با مشكالت شديدي كه سياه جامگان در اوايل فصل گذشــته داشــت، رو به رو نيستيم. البته شرايط بايد از اين هم بهتر شود. اگر ميخواهيم نتيجهاي درخور بگيريم، بايد شرايط بهتر شود.

پيشبينيتان از آینده سياه جامگان در این فصل چيســت؟ این بــار كه كار ماندن تان به روزهاي آخر نميكشد؟

نــه ديگــر ايــن اتفــاق نميافتــد. برنامهريزيهاي مــان از همين ابتداي فصل به گونهاي اســت كه تيم خوبي را راهي رقابتها كنيم و اين را در طول مسابقات ميبينيد.

حميدرضــا عليعســگري فصــل شــانزدهم را با سياهجامگان مشهد شروع كرد اما در نيمفصل راهي ماشينســازي تبريز شد تا باز هم شاگرد فرهاد كاظمي شــود. عليعســگري در اين تيم خيلي خوب كار كرد اما در نهايت شاهد سقوط ماشينســازان بود. اين هافبك كه سابقه حضور در پرســپوليس را دارد حاال انگار از سياهجامگان مشــهد پيشنهادي براي بازگشــت دريافــت كــرده. حميدرضــا عليعسگري درباره شــرايطش و تماس ســياهجامگانيها ميگويــد: «قراردادم با ماشينسازي تمام شــده و فصل بعد در اين تيم حضور ندارم. يكســري صحبتها با مسووالن سياهجامگان داشتم ولي هنوز به توافق نرسيديم. فكر ميكنم در مجموع تيم نســبت به دو ســال گذشته شرايط بهتري دارد.» هافبك سابق سياهجامگان در مورد شــرايط اين تيم مشهدي ادامه ميدهد: «باشگاه ســياهجامگان اگر پول داشــته باشد ميتواند شــرايط خوبي در جدول به دســت بيــاورد. البتــه من دو پيشــنهاد ديگر هم دارم ولــي تا انتهاي هفته تيم بعديام را انتخاب ميكنم.»

حســين مددي هافبك - مهاجم فصــل گذشــته تيم آلومينيــوم اراك بــا عقــد قــراردادي بــه تيــم ليگ برتري ســياهجامگان پيوست. باشگاه سياهجامگان از هفته گذشته كار نقل و انتقاالتي خود را آغاز و قرارداد بازيكنان را تمديد كرده اســت. در اين ميان هم مدافــع فصل گذشــته ســياهجامگان قــراردادش را با اين تيــم تمديد كرد. محســن آقايي مدافع فصل گذشــته ســياهجامگان بــا حضور در باشــگاه سياهجامگان و مذاكره با عباسي قرارداد خود را با اين باشــگاه به مدت 2 فصل ديگر تمديد كرد. اين بازيكن ســهميه زير 23 ســال ســياهجامگان محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.