رجبزاده: از آمدن قلعهنويي به ذوبآهن خوشحالم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجــبزاده كاپيتان ذوبآهن اصفهان از اينكه امير قعلهنويي ســرمربي تيمش شــده خيلي خوشــحال اســت و ميخواهــد قــراردادش را تمديــد كند. رجــبزاده در مــورد آخريــن شــرايط ذوبآهن ميگويد: «خوشــحالم باالخره تكليــف مربي ذوبآهن مشــخص شــد و جــا دارد خوشآمــد عــرض كنــم به قلعهنويي. خوشحالم مربي پرافتخار ليگ برتر ســرمربي ذوبآهن شــد. قلعهنويي شــخصيت قهرماني دارد و اميدوارم سال خوبي بــراي ذوبآهن باشــد. اميدوارم با آمدن ســرمربي جديد بودجه امســال هم افزايش پيدا كند چون ســال گذشته بودجه خيلي كمي داشتيم.»

رجبزاده درباره شــناختش از امير قلعهنويي ادامه ميدهد: «من از قلعهنويي شناخت دارم و او هم كامال از من شناخت دارد چون در تيم ملي و در جام ملتهای آســيا 2007 شــاگردش بودم؛ من هنوز قراردادم را تمديد نكردهام. 10 روز پيش به باشــگاه رفتم اما جلسه تشكيل نشد. انگار اولويت ســرمربي باشــگاه بود، حاال با مشــخص شدن ســرمربي اميدوارم در اين هفته تكليف قراردادم مشخص شود. ميدانم با آمدن قلعهنويي بازيكنان خيلي خوبي ميتوانيم جــذب كنيم و اميدوارم جوانانــي كــه در تيممان هســتند تمام توانشــان را بگذارند تا ذوبآهن امسال سال خوبي را پيش رو داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.