فهرست ويسي لو رفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ويســي سرمربي اســتقالل خوزســتان با چند بازيكن براي حضور در تيمش مذاكره كرده كه اكثر آنها شــاگردان سابقش بودند. ويســي بعد از امضاي قرارداد با استقالل خوزســتان به تهران آمد تا مذاكرات با بازيكنان مورد نيازش را انجام دهد. او در اين مدت ظاهرا با بازيكناني از جمله محسن حسيني مدافع فصل گذشته گسترش فوالد تبريز، ميالد فخرالديني هافبك- مدافع فصل گذشــته نفت تهران، ميثم دورقي هافبك فصل گذشته استقالل خوزســتان و فوالد، طالب ريكاني، جالل عبدي و موسي كوليبالي بازيكنان فصل گذشته سپاهان مذاكره كرده تا به اســتقالل خوزســتان بروند. در اين ميان ظاهرا اكثر بازيكنان براي اين انتقال پاسخ مثبت دادند اما كوليبالي اعالم كرده در صورتي كه مبلغ بااليي به او بدهند حاضر اســت با استقالل خوزستان قرارداد امضا كند. كوليبالي ظاهرا از سپاهان هم با پيشنهاد تمديد قرارداد روبهرو شده اما هنوز تصميم نهايياش را نگرفته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.